KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁNKhóa Học Kế Toán Online Trực Tuyến 1 Kèm 1 Theo Yêu Cầu
Khóa học gia sư kế toán tại nhà 1 kèm 1 dạy theo yêu cầu

Thời điểm ghi nhận doanh thu và xác định doanh thu

Thời điểm ghi nhận doanh thu và xác định doanh thu khi tính thuế TNDN trong doanh nghiệp thương mại

Quy định về thời điểm ghi nhận doanh thu và xác định doanh thu

Khái niệm: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất ; kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.

Doanh thu bán hàng là tổng lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, phát sinh từ hoạt động bán hàng trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp.

Thời điểm ghi nhận doanh thu hán hàng.

Theo quy định của chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác thì doanh thu bán hàng được ghi nhận chỉ khi giao dịch bán hàng đổng thời thỏa mãn 5 điều kiện sau:

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua.

- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.

- Doanh thu được xác định tưong đôi chắc chắn.

- Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tếtừ giao dịch bán hàng.

- Xác định được các khoản chi phí liên quan đên giao dịch bán hàng.

Thông thường, thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng tùy thuộc từng phưong thức bán hàng, cụ thể:

- Nếu bán buôn theo hình thức nhận hàng, thời điểm ghi nhận doanh thu được xác định khi doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục chứng từ và giao hàng cho người mua, người mua đã thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận thanh toán.

- Nếu bán hàng theo phương thức gửi hàng, thời điểm ghi nhận doanh thu được xác định khi doanh nghiệp nhận được thông báo bên mua đã nhận đủ hàng, ký xác nhận vào hóa đon, thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận thanh toán.

- Nếu bán hàng theo phương thức gửi đại lý, thời điểm ghi nhận doanh thu được xác định khi doanh nghiệp nhận được Bảng kê thanh toán hàng đại lý do cơ sở đại lý lập.

- Trường hợp bán lẻ hàng hóa, thời điểm ghi nhận doanh thu được xác định khi doanh nghiệp nhận được bảng kê bán lẻ hoặc hóa đơn do bộ phận bán lẻ chuyên lên và đã kiểm tra.

- Doanh thu ghi nhận phù hợp vói bản chất hơn là hình thức hoặc tên gọi của giao dịch và phải được phân bổ theo nghĩa vụ cung ứng hàng hóa, dịch vụ:

Xác định doanh thu:

- Doanh thu được xác đỉnh theo giá tri họp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được.

- Doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định bởi thỏa thuạn giữa doanh nghiệp vói bên mua hoặc bên sử dụng tài sản. Nó được xác định băng giá trị họp lý của các khoản đã thu được hoặc sẽ thu được sau khi trừ (-) các khoản chiết khâu thương mại, chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại.

- Đối với các khoản tiền hoặc tương đương tiền không được nhận ngay thì doanh thu được xác định bằng cách quy đổi giá trị danh nghĩa của các khoản sẽ thư được trong tương lai về giá trị thực tế tại thòi điểm ghi nhận doanh thu theo tỷ lệ lãi suất hiện hành. Giá tri thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu có thể nhỏ hơn giá trị danh nghĩa sẽ thư được trong tương lai.

- Khi hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự về bản chất vằ giá trị thì việc trao đổi đó không được coi là một giao dịch tạo ra doanh thu, đo vậy doanh thu không được ghi nhận.

- Khi hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ khác không tương tự thì việc trao đổi đó được coi là một giao dịch tạo ra doanh thu Trường hợp này doanh thu được xác định bằng giá trị hợp lý của hàng hóa hoặc dịch vụ nhận về, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc thu thêm. Khi không xác định được giá trị họp lý của hang hóa hoặc dịch vụ nhận về thì doanh thư được xác định bằng giá trị họp lý của hàng hóa hoặc dịch vụ đem trao đổi, sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc thu thêm.

- Đối với hình thức bán hàng kèm theo điểu kiện khuyên mại (khách hàng mua 3 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm...), khi đó căn cứ bản chât giao dịch phải ghi nhận doanh thu của cả 3 sản phẩm chính và doanh thu 1 sản phẩm tặng theo giá trị hợp lý. Giá vốn sản phẩm cũng phải được phân bổ cho sản phẩm chính và sản phẩm tặng.

- Trường hợp bán hàng hóa, sản phẩm tặng kèm thêm sản phẩm, thiết bị thay thế, phải phân bổ doanh thu cho sản phẩm, hàng hóa được bán và sản phẩm, thiết bị thay thế. Đồng thời giá vốn cũng phân bổ cho giá vốn sản phẩm, hàng hóa bán và sản phẩm thiết bị thay thế.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Cách định khoản các nghiệp vụ mua hàng

⇒ Các phương pháp tính giá vốn hàng bán

Khóa học kế toán thương mại - Thực hành trên chứng từ gốc của doanh nghiệp bạn mang tớiCác bài viết mới

Các tin khác

Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo


0972.868.960