KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133


Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133 download tải ngay được tóm lược một cách ngắn gọn nhất giúp học viên định hình được từng loại tài khoản kế toán

Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN THEO THÔNG TƯ 133

TÀI KHOẢN TÀI SẢN

 

TÀI KHOẢN NGUỒN VỐN

SỐ HIỆU TK

TÊN TÀI KHOẢN

SỐ HIỆU TK

TÊN TÀI KHOẢN

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 1

Cấp 2

1

2

3

1

2

3

 

LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

 

LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

111

 

Tiền mặt

331

 

Phải trả cho người bán

 

1111

Tiền Việt Nam

333

 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

1112

Ngoại tệ

 

3331

Thuế giá trị gia tăng phải nộp

         

112

 

Tiền gửi Ngân hàng

33311

Thuế GTGT đầu ra

 

1121

Tiền Việt Nam

33312

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

1122

Ngoại tệ

3332

Thuế tiêu thụ đặc biệt

121

 

Chứng khoán kinh doanh

3333

Thuế xuất, nhập khẩu

128

 

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3334

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

1281

Tiền gửi có kỳ hạn

3335

Thuế thu nhập cá nhân

1288

Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn

3336

Thuế tài nguyên

131

 

Phải thu của khách hàng

3337

Thuế nhà đất, tiền thuê đất

133

 

Thuế GTGT được khấu trừ

3338

Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác

 

1331

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ

33381

Thuế bảo vệ môi trường

1332

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

33382

Các loại thuế khác

136

 

Phải thu nội bộ

3339

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

 

1361

Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

334

 

Phải trả người lao động

1368

Phải thu nội bộ khác

335

 

Chi phí phải trả

138

 

Phải thu khác

336

 

Phải trả nội bộ

 

1381

Tài sản thiếu chờ xử lý

 

3361

Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

1386

Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

3368

Phải trả nội bộ khác

1388

Phải thu khác

338

 

Phải trả, phải nộp khác

141

 

Tạm ứng

 

3381

Tài sản thừa chờ giải quyết

151

 

Hàng mua đang đi đường

3382

Kinh phí công đoàn

152

 

Nguyên liệu, vật liệu

3383

Bảo hiểm xã hội

153

 

Công cụ, dụng cụ

3384

Bảo hiểm y tế

154

 

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

3385

Bảo hiểm thất nghiệp

155

 

Thành phẩm

3386

Nhận ký quỹ, ký cược

156

 

Hàng hóa

3387

Doanh thu chưa thực hiện

157

 

Hàng gửi đi bán

3388

Phải trả, phải nộp khác

211

 

Tài sản cố định

341

 

Vay và nợ thuê tài chính

 

2111

TSCĐ hữu hình

 

3411

Các khoản đi vay

2112

TSCĐ thuê tài chính

3412

Nợ thuê tài chính

2113

TSCĐ vô hình

352

 

Dự phòng phải trả

214

 

Hao mòn tài sản cố định

 

3521

Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa

 

2141

Hao mòn TSCĐ hữu hình

3522

Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

2142

Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

3524

Dự phòng phải trả khác

2143

Hao mòn TSCĐ vô hình

353

 

Quỹ khen thưởng phúc lợi

2147

Hao mòn bất động sản đầu tư

 

3531

Quỹ khen thưởng

217

 

Bất động sản đầu tư

3532

Quỹ phúc lợi

228

 

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

3533

Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

 

2281

Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

3534

Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty

2288

Đầu tư khác

356

 

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

229

 

Dự phòng tổn thất tài sản

 

3561

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

 

2291

Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3562

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ

2292

Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

   

LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

2293

Dự phòng phải thu khó đòi

411

 

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2294

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

 

4111

Vốn góp của chủ sở hữu

241

 

Xây dựng cơ bản dở dang

4112

Thặng dư vốn cổ phần

 

2411

Mua sắm TSCĐ

4118

Vốn khác

2412

Xây dựng cơ bản

413

 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

2413

Sửa chữa lớn TSCĐ

418

 

Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

242

 

Chi phí trả trước

419

 

Cổ phiếu quỹ

     

421

 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

       

4211

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

     

4212

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

CÁC TÀI KHOẢN KHÁC

 

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

   

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

511

 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

611

 

Mua hàng

 

5111

Doanh thu bán hàng hóa

631

 

Giá thành sản xuất

5112

Doanh thu bán thành phẩm

632

 

Giá vốn hàng bán

5113

Doanh thu cung cấp dịch vụ

635

 

Chi phí tài chính

5118

Doanh thu khác

642

 

Chi phí quản lý kinh doanh

515

 

Doanh thu hoạt động tài chính

 

6421

Chi phí bán hàng

 

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

6422

Chi phí quản lý doanh nghiệp

711

 

Thu nhập khác

 

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC

 

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

811

 

Chi phí khác

911

 

Xác định kết quả kinh doanh

821

 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

 


Bạn muốn học định khoản kế toán thì tham khảo thêm: Giáo trình nguyên lý kế toán

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Khóa học kế toán cho người chưa biết gì

Học kế toán online 1 kèm 1

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo