KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Các phương pháp tính giá thành dịch vụ khách sạn


Các phương pháp tính giá thành dịch vụ khách sạn và ví dụ minh họa khi áp dụng từng cách tính giá thành dịch vụ khách sạn 

Cùng là một lĩnh vực hoạt động khách sạn những mỗi doanh nghiệp sẽ lựa chọn phương pháp tính giá thành dịch vụ khách sạn khác nhau, thì trong bài viết này sẽ hướng dẫn các phương pháp tính giá thành dịch vụ khách sạn để các bạn nắm được và vận dụng vào thực tế

Xuất phát từ đối tượng tập hợp chi phí là hoạt động kinh doanh doanh dịch vụ buồng, còn đối tượng tính giá thành là từng cấp loại sản phẩm dịch vụ buồng, do đó phương pháp tính giá thành dịch vụ khách sạn thích hợp là phương pháp tính giá thành trực tiếp và sử dụng kĩ thuật tính giá thành theo hệ số hoặc tính theo tỉ lệ để tính được giá thành từng câp loại sản phẩm dịch vụ buồng.

I/ Các phương pháp tính giá thành dịch vụ khách sạn

1/ Theo phương pháp tính giá thành dịch vụ khách sạn trực tiếp

Đốii tượng tập hợp chi phí là toàn bộ quy trình phục vụ buồng, đối tượng tính giá thành là số lượt buồng/phòng cho thuê đòi hỏi phải tính giá thành và giá thành đơn vị; kì tính giá thành phù hợp với kì báo cáo.

Theo phương pháp này giá thành sản phẩm dịch vụ buồng được tính trên cơ sở chi phí sản xuaất đã tập hợp trong kỳ, chi phí của sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ.

Công thức tính như sau:

Tổng giá thành của dịch vụ buồng = Chi phí của sản phẩm dịch vụ buồng dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất tập hợp trong kỳ - Chi phí của sản phẩm dịch vụ buồng dở dàng cuối kỳ

Giá thành đơn vị của lượt phòng cho thuê (1 ngày đêm) = Tổng giá thành của dịch vụ buồng / Tổng số lượt phòng cho thuê trong kỳ

Đối với những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn mà phòng cho thuê có nhiều cấp loại khác nhau thì môi cấp loại phòng là một đối tượng tính giá thành riêng, do đó sau khi tính được tổng giá thành sản phẩm dịch vụ buồng, kế toán phải sử dụng kĩ thuật tính giá thành theo hệ số, hoặc tính giá thành theo tỉ lệ đế tính được giá thành từng câp loại sản phẩm dịch vụ buồng.

2/ Phương pháp tính giá thành dịch vụ khách sạn theo hệ số

Trình tự thực hiện như sau:

- Căn cứ vào các tiêu chuẩn kinh tế kĩ thuật, các trang thiết bị, đồ dùng, diện tích phòng, mức độ và tiêu chuẩn phục vụ, vị trí phòng ngủ... để xác định một loại phòng có hệ số bằng 1, từ đó xác định hệ số của các loại phòng còn lại.

- Quy đối số lượt phòng cho thuê thực tế của từng loại phòng thành số lượt phòng theo tiêu chuẩn.

phương pháp tính giá thành dịch vụ khách sạn

-Tính hệ số phân bổ chi phí của từng loại phòng

 phương pháp tính giá thành dịch vụ khách sạn

-Tính giá thành của từng loại phòng

Tổng giá thành phòng loại i = Tổng giá thành dịch vụ buồng x Hệ số phân bổ chi phí phòng loại i

- Tình giá thành đơn vị từng loại phòng

phương pháp tính giá thành dịch vụ khách sạn

3/ Phương pháp tính giá thành dịch vụ khách sạn theo tỉ lệ

Trình tự tính giá thành sản phẩm:

- Chọn tiêu chuẩn phân bổ giá thành. Tiêu chuẩn phân bố thường được sử dụng là giá thành định mức hoặc giá thành kế hoạch.

- Tính tổng giá thành thực tế của cả nhóm sản phẩm theo phương pháp giản đơn.

- Tính tỷ lệ giá thành

phương pháp tính giá thành dịch vụ khách sạn

-Tính giá thành thực tế từng quy cách sản phẩm:

Tổng giá thành thực tế từng quy cách sản phẩm dịch vụ buồng = Tiêu chuẩn phân bổ của từng quy cách sản phẩm dịch vụ buồng x Tỷ lệ giá thành

II/ Đối tượng và kỳ tính giá thành dịch vụ khách sạn

- Đối tượng tính giá thành thường là tính theo từng loại phòng (phòng đặc biệt, phòng loại I, loại II...), cũng có thể là tính gía thành cho một giường ngủ hoặc lượt phòng ngủ căn cứ vào từng loại phòng.

- Kỳ tính giá thành: được thực hiện theo tháng.

III/ Ví dụ minh họa về phương pháp tính giá thành dịch vụ khách sạn

Khách sạn A trong tháng 9 năm N thực hiện được 200 lượt buồng ngủ cho thuê trong đó loại buồng đặc biệt được 50 lần buồng loại 1 là 250 lượt, buồng loại 2 là 1700 chi phí định mức cho từng loại buồng ngủ như sau:

- Buồng đặc biệt: 120.000đ/ngày đêm

- Buồng loại 1: 80.000đ/ngày đêm

- Buồng loại 2: 50.000đ/ngày đêm

Tổng chi phí kinh doanh dịch vụ buồng phòng tập hợp trong tháng:

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 42.000.000 đổng

- Chi phí nhân công trực tiếp: 113.500.000 đồng 

- Chi phí sản xuất chung: 61.000.000 đồng Tổng cộng chi phí: 216.500.000 đồng Đầu kỳ và cuối kỳ đều không có sản phẩm dở dang Công ty sử dụng buồng loại 2 là hệ số 1 tsinh giá thành thực tế cua từng loại buồng ngủ 1 ngày đêm theo phưong pháp hệ sô chi tiết cho từng khoản mục chi phí

Giải: Tính hệ số quy chuẩn:

Sử dụng buồng loại 2 làm hệ sô' 1

Buồng loại 1 hệ số=80/50 = 1,6    

Buồng loại đặc biệt = 120/50 = 2,4

Quy đổi sản phẩm quy chuẩn: số lượt cung cấp sản lượng quy đổi

Loại đặc biệt = 2,4 x 50 lượt = 120

Loại 1         = 1,6 x 250 lượt = 400

Loại 2         = 1 x 1.700 lượt = 1.700

Tổng sản lượng quy đổi = 2.220

Tính hệ số phân bổ chi phí

H_Loai 1 = 400/2220 =0.18

H_Loai 2 = 1700/2220=0.706

H_buồng đb = 120/2220=0.054

Bảng tính giá thành buồng ngủ Loại đặc biệt

Sản lượng: 50 - Đơn vị tính: 1.000 đồng

Khoản mục

Tổng giá thành dịch vụ buồng

Hệ số

phân bổ chi phí

Tổng giá thành loại đặc biệt

Giá

thành

lngày

đêm

1. Chi phí NVL trực tiếp

42.000

0,054

2.268

45,36

2. Chi phí nhân công trực tiếp

113.500

 

6.129

122,68

3. Chi phí khác

61.000

 

3.294

65,88

Cộng

216.500

 

11.691

233

 

Bảng tính giá thành buổng ngủ Loạỉ 1

Sản lượng: 400 Đơn vị tính: 1.000 đồng

Khoản mục

Tổng giá thành dịch vụ buồng

Hệ số phân bổ chi phí

 

Tổng giá thành phòng loại 1

Giá

thành

ngày

đêm

1. Chi phí NVL trực tiếp

42.000

0,18

7.560

30,24

2. Chi phí nhân công trực tiếp

113.500

 

20.430

81,72

3. Chi phí khác

61.000

 

10.980

43,92

Cộng

216.500

 

38.970

155,88

 

Bảng tính giá thành buổng ngủ Loại 2

Sản lượng: 1.700 Đơn vị tính: 1.000 đồng

Khoản mục

Tổng giá thành dịch vụ buồng

Hệ số phân bổ chi phí

Tổng giá thành phòng loại 2

Giá

thành

ngày

đêm

1. Chi phí NVL trưc tiếp

42.000

1 0,766

29.652

17,44

2. Chi phí nhân công trưc tiếp

113.500

 

80.131

47,13

3. Chi phí khác

61.000,

 

43.066

25,33

Cộng

216.500

 

152.849

89,9

 
Trên là bài viết các phương pháp tính giá thành dịch vụ khách sạn, chúc các bạn thành công !

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

⇒ Khóa học kế toán nhà hàng khách sạn - Thực hành trên chứng từ gốc
⇒ Cách làm báo cáo thuế - trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn
 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo