KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu tham khảo môn Kiểm toán tài chính II mới nhất 2021


Dưới đây là một số câu hỏi tài liệu liên quan tới môn Kiểm toán tài chính II mới nhất cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng cần tham khảo.

Tài liệu tham khảo môn Kiểm toán tài chính II mới nhất 2021

Tài liệu kiểm toán tài chính mới nhất

Câu 1. Dạng bài Kiểm toán tài chính II

Trước khi đồng ý bán chịu cho khách hàng, doanh hàng cần phải phê duyệt tín dụng. Hãy xác định mục tiêu của thủ tục kiểm soát này và xác định thử nghiệm kiểm toán thích hợp để kiểm tra tính hữu hiệu của thủ tục kiểm soát này? Trình bày các thủ tục kiểm toán thích hợp để kiểm tra các khoản dự phòng phải thu khó đòi và xóa sổ khoản phải thu?

Câu 2. Dạng bài Kiểm toán tài chính II

Hãy chọn đúng hoặc sai các câu sau đây và giải thích ngắn gọn:
a, Trong mọi trường hợp, giá thực tế hàng đầu tồn kho trình bày trên BCTC phải được phản ánh theo giá gốc?
b, Khi kiểm toán tiền mặt, kiểm toán viên thường quan tâm đến mục tiêu kiểm toán giá trị có thể thực hiện được?
c, Vi phạm mục tiêu về tính đầy đủ của nghiệp vụ bán hàng có thể dẫn tới sai phạm là tài sản và thu nhập bị khai tăng?
d, Khi kiểm toán các nghiệp vụ về vốn, kiểm toán viên thường thực hiện kiểm toán toàn diện và tập trung vào mục tiêu kiểm toán tính đầy đủ?

Câu 3. Dạng bài Kiểm toán tài chính II

Khi kiểm toán BCTC tại khách hàng Hoàng Long, kiểm toán viên nhận thấy Hoàng Long đang áp dụng các thủ tục kiểm soát sau:
a, Hóa đơn bán hàng được đối chiếu khớp với chứng từ vận chuyển và đơn đặt hàng của khách hàng trước khi ghi vào nhật ký bán hàng.
b, Hàng ngày, cán bộ công nhân viên được chấm công bằng máy có sử dụng định dạng theo mã vạch trong thẻ của từng người
Yêu cầu: Hãy cho biết các thủ tục kiểm soát trên có thể ngăn chặn được các sai phạm nào? Nêu các thử nghiệm kiểm soát thích hợp để khẳng định các thủ tục kiểm soát trên là hữu hiệu?

Câu 4. Dạng bài Kiểm toán tài chính II

Sau đây mô tả về KSNB của một DN sản xuất: Khi ông Hùng đặt hàng mua nguyên vật liệu, một bản sao điện tử của đơn đặt mua hàng sẽ được gửi đến cho bộ phận tiếp nhận hàng. Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, Ông Thanh, là nhân viên tiếp nhận hàng, sẽ ghi lại việc nhận hàng vào tờ đơn đặt mua hàng này và gửi đơn đặt hàng tới bộ phận kế toán, bộ phận kế toán sẽ ghi nhận nghiệp vụ mua hàng này và ghi nhận một khoản nợ công phải trả nhà cung cấp. Nguyên vật liệu sẽ được vận chuyển đến khu vực bằng kho bằng xe nhận hàng. Số lượng mua bổ sung sẽ được ghi vào thẻ kho.
Yêu cầu: Hãy phân tích các sai phạm có thể xảy ra tại Công ty? Xác định thủ tục kiểm toán để phát hiện những sai phạm tương ứng? Đề xuất các hoạt động kiểm soát để hoàn thiện KSNB?
 
Tài liệu tham khảo môn Kiểm toán tài chính II : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo