KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Tối ưu hóa mới nhất 2021


Trong toán học, thuật ngữ tối ưu hóa chỉ tới việc nghiên cứu các bài toán có dạng Cho trước: một hàm f: A o R từ tập hợp A tới tập số thực Tìm: một phần tử x₀ thuộc A sao cho f ≤ f(x) với mọi x thuộc A hoặc sao cho f ≥ f(x) với mọi x thuộc A. Một phát biểu bài toán như vậy đôi khi được gọi là một quy hoạch toán học. 

Tài liệu môn Tối ưu hóa mới nhất 2021

Tài liệu môn tối ưu hóa mới nhất 2021

Dang bài tập môn Tối ưu hóa

Bài 1. Chứng tỏ rằng bài toán sau luôn có phương án cực biên tối ưu
f(x) = - x1 + x2 - x3 => min
 
Bài 2. Chứng tỏ rằng bài toán sau giải được
f(x) = x1 + x2 + 2x3 + x4 => max
 
Bài 3. Cho bài toán f(x) = 3x1 + x2 + 2x4 + 5x6 => min
x1, x2, x4, x6 ³ 0
a. Chứng minh bài toán trên giải được.
b. Chỉ ra một phương án cực biên và tính chất của nó.
 
Bài 4. Cho bài toán f(x) = - 8x1 + 3x2 + 2x3 - 11x4 => max
Chứng tỏ  x = (- 1, 2, 0, 1) là PACB tối ưu.
 
Bài 5. Cho bài toán   
a. Chứng minh bài toán trên giải được và chỉ ra một phương án cực biên tối ưu.
b. Nếu thay f(x) => max bằng f(x) => min; chứng minh bài toán vẫn giải được.
c. Bài toán trên có bao nhiêu PACB?
 
Bài 6. Không dùng thuật toán hãy giải bài toán sau
f(x) = nx1 + (n-1)x2 + ... + 2xn-1 + xn => min
 
Bài 7. Cho bài toán (A) dạng
f(x) = 2x1 + x2 + 4x3 + 5x4 + 2x5 + 4x6 => min
a. Giải bài toán (A) bằng thuật toán đơn hình.
b. Dựa vào kết quả câu a. xác định phương án  tối  ưu có x4 > 0 khi ta có thêm điều kiện f(x) ³ 5.
 
Bài 8. Giải bài toán sau bằng thuật toán đơn hình
f(x) = - 2x1 + 6x2 + 3x3 - 3x4 + x5 => min
 
Bài 9. Cho bài toán QHTT dạng: 
f(x) = 2x1 + 5x2 + 3x3 + c4x4 + 2x5 => min
a. Giải bài toán (I) khi c4 = - 1;
b. Tìm tập phương án tối ưu và chỉ ra một phương án tối ưu không cực biên.
Bài 10. Cho bài toán (I) dạng 
f(x) = 2x1 + 4x2 + 3x3 + x4 => min
 
a. Giải bài toán bằng thuật toán đơn hình; xác định phương án tối ưu có x4 = 28.
b. Cho c = (2, 4, 3, c4); chỉ ra điều kiện của c4 để x0 = (0, 1, 8, 10) là PACB tối ưu.
Bài 11. Cho bài toán (I) dạng 
f(x) = 2x1 - 2x2 + 3x3 + x4 - 3x5 => max
 
a. Giải bài toán bằng thuật toán đơn hình.
b. Tìm một PA có x3 > 0 và f(x) = - 27.
 
Bài 12. Cho bài toán:
  f(x) = x1 + x2 + c3x3 + 2x­4 + 2x5 => min
 
a. Với c3 = 2; giải bài toán bằng phương pháp đơn hình.
b. Xác định giá trị của c3 để bài toán có PACB x mà f(x) = 10; xác định x.

Qua các dạng bài tập trên thì dưới đây đã tổng hợp tài liệu liên quan tới mônTối ưu hóa mới nhất cho các bạn tham khảo.

 
Tài liệu tham khảo môn Tối ưu hóa mới nhất : Tại đây
 
 
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo