KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu Quản trị điều hành dự án mới nhất 2021


Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra.

Tài liệu Quản trị điều hành dự án mới nhất 2021

Tài liệu môn quản trị điều hành dự án mới nhất 2021

Tổng hợp các dạng câu Quản trị điều hành dự án

Câu 1. Sự khác biệt giữa lãi suất trả trước (vay chiết khấu) và trả sau:
Chọn một câu trả lời
a. Giá trị hiện tại của tất cả các khoản trả lãi được trả trước nếu vay chiết khấu trong khi giá
trị tương lai của tất cả các khỏan trả lãi được trả khi đáo hạn nếu trả sau
b. Không có câu nào đúng
c. Vay chiết khấu thì lãi suất thấp hơn mức thị trường, trong khi trả sau thì lãi suất được tính
thêm cho các khoản nợ rủi ro cao và được thu khi đáo hạn
d. Lãi suất được trừ ra khỏi khoản được vay nếu trả trước (vay chiết khấu) và lãi suất được
 
Câu 2. Một công ty nếu thay đổi từ chính sách vốn luân chuyển “bảo thủ” sang chính sách “tấn công”,
thì công ty sẽ hy vọng gặp phải:
Chọn một câu trả lời 
a. Khả năng sinh lợi kỳ vọng tăng, trong khi rủi ro giảm
b. Khả năng thanh toán tăng, trong khi rủi ro cũng tăng
c. Khả năng thanh toán giảm, trong khi khả năng sinh lợi kỳ vọng tăng 
 
Câu 3. Công ty C có một hợp đồng tổng mức tín dụng với ngân hàng trong đó tổng mức tín dụng là $2
triệu với 10% lãi suất và mức bù trừ là 10% trên tổng số tiền vay. Nếu công ty cũng phải trả
0.4% số dư bù trừ và mượn $1.2 triệu cho cả năm thì chi phí của khoản vay này là: ( 120/( 1200-
0.004*1200)
Chọn một câu trả lời
a. 12.2%
b. 20.4%
c. 10.04%
d. 11.6%
 
Câu 4. Công thức nào sau đây là đúng
Chọn một câu trả lời
a. Kỳ chuyển hóa tiền mặt= Kỳ chuyển hóa tồn kho- kỳ thanh toán bình quân+ kỳ thu tiền
bình quân
b. Kỳ chuyển hóa tiền mặt= Kỳ chuyển hóa tồn kho+ kỳ thanh toán bình quân+ kỳ thu tiền
bình quân
c. Kỳ chuyển hóa tiền mặt= Kỳ thanh toán bình quân -Kỳ chuyển hóa tồn kho + kỳ thu tiền
bình quân
d. Kỳ chuyển hóa tiền mặt= Chu kỳ sản xuất kinh doanh+ kỳ thanh toán bình quân+ kỳ thu
tiền bình quân 
 
Câu 5. Vòng quay tồn kho của công ty là 8 lần với chi phí hàng bán là $800,000. Nếu IT thay đổi thay
đổi còn 5 lần trong khi chi phí hàng bán không đổi thì, một lượng lớn dòng ngân quỹ sẽ được
giải phóng hoặc đầu tư thêm vào tồn kho, thực tế:
Chọn một câu trả lời
a. $60,000 được đầu tư thêm
b. $160,000 được giải phóng
c. $60,000 được giải phóng
d. $100,000 được đầu tư thêm 
 
Câu 6. Công ty có nhu cầu vốn 120 triệu và sẽ tài trợ bằng cách chuyển nhượng khoản phải thu trung
bình là 150 triệu mỗi tháng với kỳ thu tiền là 60 ngày. Giá trị chuyển nhượng là 95% giá trị
khoản phải thu và lãi suất là 12%/năm. Nếu công ty muốn nhận tiền ngay khi chuyển nhượng và
1 năm có 365 ngày, thì chi phí của phương án tài trợ này là:
Chọn một câu trả lời
a. 45,96%
b. 48,96%
c. 41,36%
d. 43,66% 

Dưới đây là tài liệu liên quan tới môn Quản trị điều hành dự án mới nhất cho các bạn sinh viên cũng như đối tượng liên quan tham khảo.

 
Tài liệu tham khảo môn Quản trị điều hành dự án mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo