KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu Phương pháp NC trong lĩnh vực KT-XH mới nhất 2021


- Con người là trung tâm của phát triển bền vững. Phát huy tối đa nhân tố con người với vai trò là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của phát triển bền vững; đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân; xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế để phát triển bền vững đất nước.
- Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.
- Phát triển bền vững là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, các Bộ, ngành và địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, các cộng đồng dân cư và mỗi người dân.
- Tạo lập điều kiện để mọi người và mọi cộng đồng trong xã hội có cơ hội bình đẳng để phát triển, được tiếp cận những nguồn lực chung và được tham gia, đóng góp và hưởng lợi, tạo ra những nền tảng vật chất, tri thức và văn hóa tốt đẹp cho những thế hệ mai sau. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, đặc biệt là loại tài nguyên không thể tái tạo, gìn giữ và cải thiện môi trường sống; xây dựng xã hội học tập; xây dựng lối sống thân thiện môi trường, sản xuất và tiêu dùng bền vững.
- Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực cho phát triển bền vững đất nước. Công nghệ hiện đại, sạch và thân thiện với môi trường cần được ưu tiên sử dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất.

Tài liệu Phương pháp NC trong lĩnh vực KT-XH mới nhất 2021

Tài liệu phương pháp NC trong kĩnh vực KT-XH mới nhất 2021

Dạng đề thi Phương pháp NC trong lĩnh vực KT-XH

Đề 1

Phần 1: Lý thuyết
Câu 1: Những nội dung của đạo văn trong NC khoa học? Làm thế nào để tránh tình trạng đạo văn trong NC?
Câu 2: Tại sao cần tiến hành tổng quan NC? Vai trò của tổng quan NC.
Phần 2: Thực hành
Chọn 1 trong 5 tình huống ( cho ở mặt sau tờ đề)
Câu 3: Đề xuất 1 chủ đề NC từ tình huống đã chọn
Câu 4: Xác định mục tiêu NC chung và mục tiêu NC cụ thể cho chủ đề vừa chọn ở câu 3
Câu 5: Xác định và mô tả phương pháp NC để đạt được mục tiêu NC đã nêu ở câu 4.
 

Đề 2

Câu hỏi
1. Nêu các nguồn dữ liệu, lấy ví dụ phân tích về 1 nguồn dữ liệu 
2. Tại sao cần có đạo đức trong nghiên cứu? Lấy 1 biểu hiện và nêu giải pháp (lấy đạo văn)
3, Lấy một ví dụ về hành vi vi phạm đạo đức trong nghiên cứu? Chỉ ra các biện pháp để giảm vấn đề đó trong ví dụ của bạn?
4, Tại sao cần phải tiến hành tổng quan nghiên cứu? Những nội dung thường gặp trong TQNC?
5, nêu ví dụ về phân tích định tính. Ứng dụng phân tích định tính trong đề tài như thế nào? pp ptich định tính cần lưu ý điều gì
6, ví dụ về hiện tượng đạo nghiên cứu? nêu định nghĩa và cách phòng tránh

Dưới đây đã tổng hợp tài liệu liên quan tới môn Phương pháp NC trong lĩnh vực KT-XH mới nhất cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng cần tham khảo, với câu hỏi, hình ảnh, đề cương mới nhất cho các bạn tham khảo.

 
Tài liệu tham khảo Phương pháp NC trong lĩnh vực KT-XH mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo