KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu Phát triển hệ thống thông tin quản lý 2021


Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống cung cấp thông tin cho công tác quản lý của tổ chức.[1] Hệ thống bao gồm con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh giá và phân phối những thông tin cần thiết, kịp thời, chính xác cho những người soạn thảo các quyết định trong tổ chức.

Tài liệu Phát triển hệ thống thông tin quản lý 2021

Tài liệu phát triển hệ thống thông tin quản lý mới nhất 2021

Tổng hợp 40 dạng câu hỏi Phát triển hệ thống thông tin quản lý

Câu 1 : Cài đặt hệ thống thông tin 
Câu 2 Các loại phần mềm đượ sử dụng trong hệ thống thông tin của tổ chức doanh nghiệp . Cần lưu ý gì khi lựa chọn phần mềm 
Câu 3 .Có những biện pháp kiểm soát và biện pháp an ninhh nào thường được áp dụng trong phòng chống các nguy cơ mất an toàn thông tin trong tổ chức ,doanh nghiệp .Hãy giải thích. 
Câu 4 CSDL là gì ? trình bày và phân tích lợi ích của 1 hệ thống CSDL được xd tốt trong httt qly của tổ chức doanh nghiệp. 
 Câu 5 : Hệ quẩn trị CSDL .Trình bày và phân tích vai trò hệ quản trị CSDL đôi với tổ chức doanh nghiệp   
Câu 6 : Khái niệm tổ chức theo cách nhìn cổ điển và hiện đại ? Trình bày và phân tích mqh qua lại giữa httt và tổ chức hiện nay 
Câu 7 : Khao sát httt là gì. Phân tich muc đích và các yêu cầu của việc khảo sát httt qản lý ?Trình bày và phân tích các bước cần thực hieenn khi khảo sát httt quản lý cho tổ chức ,doanh nghiệp ? 
Câu 8:Mạng máy tính là gì ? Trình bày và phân tích lợi ích của mang máy tính trong hệ thống thông tin quản lý của tổ chức doanh nghiệp ? Mạng Intranet là gì ? Mạng Extranet là gì ? Trình bày và phân tích những lợi ích mà mạng Internet mang lại cho tổ chức doanh nghiệp ? 
Câu 9 Mục? đích của việc xây dựng hệ thống thông tin là gì Vì sao cần lựa chọn một mô hình để xây dựng hệ thống thông tin quản lý của TC ,DN hiện nay ? 
Câu 10 : Phần mềm trong hệ thống thông tin quản lý là gì ? Trình bày và nêu ví dụ về nhóm các phần mềm sử dung trong htttql của các tổ chức hiện nay ? 
CÂU 11: Phân tích HTTQL là gì? Trình bày và phân tích các bước thực hiện khi phân tích HTTTQL của tổ chức, DN. 
CÂU 12: Phân tích thiết kế HTTT hướng chức năng là gì? Các công việc cần thực hiện khi PTTK hướng chức năng HTTT cho tổ chức, DN 
CÂU 13: Thế nào là an toàn và bảo mật thông tin? Trình bày phân tích nguy cơ mất an toàn đối với HTTTQL. Quy trình chung đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật hệ thống 
CÂU 14: Thiết kế hệ thống thông tin quản lý là gì? Các loại thiết kế cần thực hiện khi xây dựng HTTTQL 
CÂU 15: Thiết kế HTTTQL là gì? Trình bày và phân tích các bước cần thực hiện khi thiết kế HTTT cho tổ chức,DN ? 
CÂU 16: Trình bày các HTTT khi phân loại theo cấp quản lý? Phân tích mối quan hệ giữa HTTT hỗ trợ ra quyết định với các cấp quản lý trong tổ chức, DN 
Câu 17: Trình bày các HTTT quản lý phân loại theo chức năng nghiệp vụ tổ chức ?Phân tích vai trò của HTTT quản lý trong các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay? 
Câu 18: Trình bày các khái niệm: chức năng ?luồng dữ liệu ? tác nhân ngoài ? những chú ý khi xây dựng biểu đồ luồng dữ liệu trong quá trình phân tích HTTT quản lý. 
Câu 19: Trình bày các nhóm phần mềm thường sử dụng trong HTTT của tổ chức, doanh nghiệp ?Các hoạt động nghiệp vụ nào trong HTTT quản lý thường được hỗ trợ bởi phần mềm. 
Câu 20: trình bày các phương pháp được sử dụng khi khảo sát HTTT quản lý? Vì sao khảo sát HTTT là giai đoạn quan trọng nhất trong quy trình xây dựng HTTT quản lý của tổ chức, doanh nghiệp? 
Câu 21: trình bày khái niệm hệ thống? HTTT ?lấy ví dụ minh họa. Vai trò của HTTT trong hoạt động của tổ chức?Trình bày và phân tích các yếu tố ảnh hưởng gián tiếp đến mối quan hệ qua lại giữa HTTT và tổ chức? 
Câu 22: quản lý dự án là gì? Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý dự án xây dựng HTTT của tổ chức. 
Câu 23: nói rằng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng – SCM là 1 phân hệ trong giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP là đúng hay sai? Hãy giải thích 
Câu 24: giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP là gì? Trình bày và phân tích những thuận lợi và khó khăn khi ứng dụng ERP vào hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam? Phân tích quy trình triển khai các phân hệ trong giải pháp ERP  cho tổ chức, doanh nghiệp 
Câu 25: phân loại HTTT theo quy mô tích hợp gồm các HTTT con nào? 
Câu 26:   Vai trò của hệ thống ERP trong quản lý doanh nghiệp 
Câu 27:vai trò của SCM trong hoạt động tổ chức, doanh nghiệp 
Câu 28: Vai trò của phần mềm CRM  đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp : 
Câu 29: Vì sao cần quản lý dự án trong xây dựng hệ thống thông tin quản lý? Trình bày và phân tích các phương pháp quản lý dự án HTTT quản lý trong tổ chức, doanh nghiệp hiện nay. 
Câu 30: Vì sao cần quản trị hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp? Các tiêu chí để đánh giá HTTT quản lý trong tổ chức, doanh nghiệp? 
Câu 31: Trình bày và phân tích những thuận lợi khó khăn khi quản trị HTTT trong tổ chức? Trình bày các phương pháp quản lý dự án HTTT quản lý hiện nay? Làm thế nào để xây dựng được môi trường làm việc hiệu quả khi xây dựng và vận hành dự án hệ thống thông tin quản lý? 
Câu 32: Phân tích vai trò của quản lý hệ thống thông tin trong tổ chức, doanh nghiệp? Vì sao nói hệ thống thong tin quản lý có vai trò quan trọng trong các tổ chức hiện nay?Hãy giải thích? 
Câu 33: Nêu khái niệm và đặc trưng của hệ thống thông tin Marketing? Phan tích những thuận lợi và khó khăn khi ứng dụng hệ thống thông tin Marketing vào hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam 
Câu 34: Trình bày khái niệm và đặc trưng của hệ thống xử lý giao dịch- TPS? Phân tích những lợi ích mà hệ thống xử lý giao dịch – TPS đem lại cho doanh nghiệp? 
Câu 35: Trình bày khái niệm và đặc trưng của hệ thống hỗ trợ ra quyết định - DSS? Phân tích những lợi ích mà hệ thống DSS mang lại cho tổchức? 
Câu 36:Phân loại HTTT theo chức năng nghiệp vụ bao gồm các HTTT con nào? 
Câu 37:Phân tích vai trò của  hệ thống thông tin Marketing trong hoạt đ ộng  của  tổ  chức,  doanh nghiệp? 
Câu 38: Phân tích vai trò của hệ thống thông tin Tài chính – Kế toán trong hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp? 
Câu 39: Phân tích vai trò của  hệ  thống thông tin sản  xuất  trong  hoạt động  của  tổ  chức,  doanh nghiệp? 
Câu 40: Phân tích vai trò của hệ thống hỗ trợ ra quyết định - DSS trong hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp? 
Đáp án đề cương học phần Hệ thống thông tin quản lý TMU

Tổng hợp các dạng câu hỏi cũng như tài liệu mới nhất cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng cần tham khảo...

 
Tài liệu tham khảo Phát triển hệ thống thông tin quản lý mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo