KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu Nguyên lý kế toán mới nhất 2023


Nguyên lý kế toán là nhập môn của ngành kế toán. Đây là môn học cung cấp kiến thức cơ bản về kế toán cho người học, là nền tảng của chương trình đào tạo khối ngành kinh tế nói chung và là môn học cơ sở cho chuyên ngành kế toán nói riêng.

Tài liệu Nguyên lý kế toán mới nhất 2023

Tài liệu nguyên lý kế toán mới nhất 2023

Dưới đây là các dạng câu hỏi Nguyên lý kế toán

Câu 1.

Nhận định sau đây là đúng hay sai? Giải thích
a, Kế toán tài chính cung cấp thông tin cho cả đối tượng bên trong và đối tượng bên ngoài;
b, Chiết khấu thương mại cho khách hàng hưởng làm giảm lợi nhuận gộp của Doanh nghiệp.

Câu 2.

Mua một thiết bị sản xuất với giá mua (chưa gồm VAT 10%) là 575 triệu. Chi phí chạy thử phát sinh bằng tiền mặt 7 triệu. Thiết bị đưa vào sử dụng ngày 01/2/N, với thời gian sử dụng ước tính 6 năm. Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng.
Yêu cầu:
- Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên;
- Xác định mức khấu hao TSCĐ trong năm N và năm N + 6.

Câu 3.

Với dữ liệu ở câu 2, ngày 1/9/N + 7 công ty tiến hành thanh lý thiết bị sản xuất trên. Chi phí thanh lý đã chi bằng tiền mặt 3,3 triệu (bao gồm VAT 10%). Tiền mặt thu được từ việc bán phế liệu khi thanh lý 8,8 triệu (bao gồm VAT 10%). 
Yêu cầu:
Định khoản và phản ánh lên Tài khoản nghiệp vụ thanh lý trên.

Câu 4.

Cho số dư của các tài khoản tại công ty Mai Thanh ngày 31/12/N (ĐVT: 1.000đ)
Tài khảon Dư nợ Tài khoản Dư có
Tiền mặt 124.050 Hao mòn TSCĐ 367.040
Tiền gửi ngân hàng 222.550 Phải trả người bán 117.000
Phải thu khách hàng 126.000 Phải trả người lao động 33.600
Nguyên vật liệu  117.800 Doanh thu chưa thực hiện 20.800
TSCĐ - hữu hình 955.000 Vay nợ phải trả 232.000
Chiết khấu thương mại 10.450 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 625.000
Giá vốn hàng bán 254.450 Lợi nhuận chưa phân phối 17.210
Chi phí bán hàng 28.620 Doanh thu bán hàng 484.450
Chi phí QLDN 58.590 Doanh thu tài chính 6.500
Chi phí tài chính  6.090    
Tổng dư nợ 1.903.600 Tổng dư có  1.903.600
 
Yêu cầu: 
a, Cho biết : Tài khoản nào thuộc bảng cân đối kế toán, tài khoản nào thuộc báo cáo kết quả kinh doanh;
b, Thực hiện các bút toán kết chuyển, khóa sổ để xác định kết quả kinh doanh.

Câu 5.

Với dữ liệu ở câu 4, hãy lập:
a, Báo cáo kết quả kinh doanh;
b, Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/N.

Những câu hỏi liên quan tới Nguyên lý kế toán và tài liệu dưới đây giúp các bạn cải thiện kiến thức và nguyên lý, giúp khóa những lổ hổng kiến thức,....

 
Tài liệu tham khảo Nguyên lý kế toán mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo