KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Thống kê doanh nghiệp mới nhất 2021


Thống kê doanh nghiệp nghiên cứu các hiện tượng kinh tế - xã hội phát sinh trong quá trình tái sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong những điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. Bao gồm: Các hiện tượng phản ánh đầu vào của quá trình sản xuất như: Lao động, tài sản cố định, nguyên vật liệu...

Tài liệu môn Thống kê doanh nghiệp mới nhất 2021

Tài liệu môn thống kê doanh nghiệp mới nhất 2021

Tổng hợp dạng bài tập Thống kê doanh nghiệp

1.trình bày và giải thích các chỉ tiêu đánh giá hiện trạng của TSCĐ
2.chọn Đ/S
.tổng chi phí lao động (ngày-người) là chi tiêu thời điểm
.vốn lưu động của doanh nghiệp là chi tiêu thời điểm
.TSCĐ là ctiêu thời điểm
.vốn sxkd của dn là ctiêu thời điểm
mấy câu còn lại lquan đến NVA, VA
3.cho bảng: GO, %IC trong GO, KHTSCĐ, doanh thu, vòng quay vốn, lợi nhuận năm gốc và báo cáo
năm gốc: 150 tỷđ, 50, 5, 120, 2, 12
năm báo cáo: 250, 40, 6, 200, 2, 18
a. Tính chỉ tiêu p.ánh năng suất sd vốn ngắn hạn (chiều thuận) của dn năm gốc, năm bcáo và tốc độ ptriển của chúng.
b.dùng pp chỉ số ptích sự bđộng của VA do ảnh hưởng của năng suất sd vốn NH và qmô vốn NH
4.Cho bảng, điền kquả vào chỗ trống của 1 bảng khác.
Cột: PX A,B,C 
giá thành năm gốc 12, 15, 10 (trd/sp)
giá năm báo cáo thay đổi so vs năm gốc -10, +5,+10 (% )
sản lượng năm gốc 100, 200, 100
sản lg năm bcáo 100, 300, 200
điền kquả:
.giá thành năm bc PX A 
.tổng CPSX kỳ gốc 
.tổng CPSX kỳ bcáo
.giá thành TB kỳ gốc
.giá thành TB kỳ bcáo

Câu luận
Câu 1: Nêu khái niệm và giải thích mối quan hệ giữa tài sản cố định và vốn dài hạn.
Câu 2: 10 câu đúng sai liên quan đến GO,VA và số tuyệt đối.
Câu 3 : Đầu năm 2005 mua mới 5000 triệu đồng TS, khấu hao trong 10 năm.
Đầu năm 2010 mua thêm cùng loại tài sản này 4500 triệu đồng, khấu hao trong 10 năm. Phương pháp khấu hao đều.
a, xác định giá trị tài sản của DN đầu năm 2013.
b, xác định hiện trạng tài sản cố định đấu năm 2013.
Câu 4: phân tích chi phí sản xuất thành phẩm của doanh nghiệp qua 2 nhân tố : giá thành đơn vị sản phẩm và số lượng thành phẩm. Các thông số trong bảng qua năm báo cáo và năm gốc. Nó cho các loại chi phí để tính giá thành đơn vị sản phẩm.

Câu luận
câu 1: nêu khái niệm mối liên hệ TSCĐ và vốn dài hạn
câu 2: khoanh đáp án đúng những khoản mục thuộc IC,V,M,C1,Khác (giống bài 2 chương 4)
câu 3 tính số lao động bình quân,tiền lương bình quân (chương 7)
b,phn tích tổng quỹ lương do ảnh hưởng bởi tiền lương bình quân và số lao động trung bình

Dưới đây đã tổng hợp tài liệu môn Thống kê doanh nghiệp mới nhất cho các bạn sinh viên cũng như đối tượng liên quan tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo môn Thống kê doanh nghiệp mới nhất : Tại đây
 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo