KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Thống kê đầu tư xây dựng mới nhất 2021


Tài liệu môn Thống kê đầu tư xây dựng mới nhất 2021

Tài liệu môn thống kế đầu tư xấy dựng mới nhất 2021

Tổng hợp dạng câu hỏi môn Thống kê đầu tư xây dựng

Câu 1: Khái niệm, tiêu chuẩn và một số quan điểm đánh giá của DADT?

Đánh giá dự án đầu tư

a. Khái niệm:

Hiệu quả đầu tư được hiểu là chỉ tiêu phản ánh kết quả đầu tư với vốn đầu tư đã bỏ ra để đạt được

kết quả nào đó trong những điều kiện ràng buộc nhất định.

Có hai loại hiệu quả:

Hiệu quả tuyệt đối: HQ = DT – CP

Hiệu quả tương đối: HQ = DT/CP

Hiệu quả của dự án đầu tư là toàn bộ mục tiêu đề ra của dự án, được đặc trưng bằng các chỉ tiêu

định tính (thể hiện ở các loại hiệu quả đạt được) và các chỉ tiêu định lượng (thể hiện quan hệ giữa chi

phí đã bỏ ra của dự án và các kết quả đạt được theo mục tiêu của dự án)

b. Tiêu chuẩn của hiệu quả kinh tế đầu tư.

Hiệu quả của dự án đầu tư là mục tiêu đạt được của dự án xét trên cả hai mặt.

* Mặt định tính: Tiêu chuẩn chung để xác định hiệu quả của một dự án đầu tư là nó đảm bảo đáp

ứng giải quyết những nhiệm vụ kinh tế cụ thể ở từng thời kỳ nhất định, hay rộng hơn là thoả mãn đường

lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước.

Hiệu quả của dự án bao gồm:

- Hiệu quả kinh tế,

- Hiệu quả kỹ thuật

- Hiệu quả xã hội;

- Hiệu quả theo quan điểm lợi ích doanh nghiệp và quan điểm quốc gia;

- Hiệu quả thu được từ dự án và ở các lĩnh vực có liên quan ngoài dự án,

- Hiệu quả trước mắt và hiệu quả lâu dài.

* Mặt định lượng: Về mặt định lượng hiệu quả được biểu hiện thông qua một hệ thống chỉ tiêu về

kinh tế, kỹ thuật và xã hội, trong đó có một vài chỉ tiêu hiệu quả kinh tế được coi là chỉ tiêu đo hiệu quả

tổng hợp để lựa chọn phương án.

Các chỉ tiêu về đánh giá hiệu quả kinh tế đầu tư: mức chi phí sản xuất; lợi nhuận, doanh lợi đồng

vốn; thời hạn thu hồi vốn; hiệu số thu chi; suất thu hồi nội tại; tỷ số thu chi.

Các chỉ tiêu này dùng riêng lẻ hay kết hợp là tuỳ theo quan điểm của nhà kinh doanh trong từng

trường hợp cụ thể.

=>Vậy tiêu chuẩn khái quát để lựa chọn phương án đầu tư là: Với một số chi phí đầu tư cho trước

phải đạt được kết quả lớn nhất hay với một kết quả cần đạt được cho trước phải đảm bảo chi phí ít

nhất

Câu 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu

a. Đấu thầu rộng rãi

+  Đấu thầu rộng rãi được thực hiện để lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình và

không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia.

+  Bên mời thầu phải thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về điều

kiện, thời gian nộp hồ sơ dự thầu.

+  Bên dự thầu chỉ được tham dự khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng

lực hành nghề xây dựng phù hợp với loại, cấp công trình theo điều kiện thông báo của

bên mời thầu.

+  Bên mời thầu phải chịu trách nhiệm công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng

kết quả xét thầu, giá trúng thầu.

b. Đấu thầu hạn chế

+  Đấu thầu hạn chế được thực hiện để lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng, nhà thầu thi

công xây dựng công trình đối với công trình xây dựng có yêu cầu kỹ thuật cao và chỉ có

một số nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây

dựng được mời tham gia dự thầu.

+  Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, công trình sử dụng vốn nhà nước thì không

cho phép 2 doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty, tổng công ty với công ty

thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn

trong liên doanh cùng tham gia đấu thầu trong một gói thầu.

c. Chỉ định thầu: Chỉ định thầu là hình thức chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu của

gói thầu để thương thảo hợp đồng.

+  Người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư xây dựng công trình được quyền chỉ định

trực tiếp một tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực

hành nghề xây dựng để thực hiện công việc, công trình với giá hợp lý trong các trường

hợp sau đây:

a) Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm;

b) Công trình có tính chất nghiên cứu thử nghiệm;

c) Công việc, công trình, hạng mục công trình xây dựng có quy mô nhỏ, đơn giản theo

quy định của Chính phủ;

d) Tu bổ, tôn tạo, phục hồicác công trình di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá;

đ) Các trường hợp đặc biệt khác được người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho  phép.

+  Người có thẩm quyền chỉ định thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lựa

chọn nhà thầu có đủ năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng.

Qua những dạng câu hỏi trên thì dưới đây đã tổng hợp tài liệu liên quian tới môn Thống kê đầu tư xây dựng mới nhất cho các bạn sinh viên, nhân viên tham khảo.

 

Tài liệu tham khảo môn Thống kê đầu tư xây dựng mới nhất : Tại đây

 

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo