KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Quản lý phát triển mới nhất 2021


“Quản lý phát triển xã hội là hoạt động quản lý của nhà nước với sự phối hợp của các tổ chức ngoài nhà nước trong việc tổ chức xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật, các công cụ quản lý, huy động tối đa các nguồn lực để giải quyết các vấn đề xã hội, hướng vào việc phát triển cá nhân và cộng đồng, phát triển ...

Tài liệu môn Quản lý phát triển mới nhất 2021

Tài liệu môn quản lý phát triển mới nhất 2021

Quản lý

Khái niệm 
Quản lý là một hoạt động phức tạp của con người, được nghiên cứu theo nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, song cơ bản có thể chia thành 3 nhóm chính:
- Quản lý các quá trình của thế giới vô sinh (nhà xưởng, ruộng đất, tài nguyên, hầm mỏ, thiết bị máy móc, nguyên vật liệu, sản phẩm...).
- Quản lý các quá trình diễn ra trong cơ thể sống (cây trồng, vật nuôi).
- Quản lý các quá trình diễn ra trong xã hội loài người (quản lý xã hội: đảng, nhà nước, đoàn thể quần chúng, kinh tế, các tổ chức...)
Trong phạm vi học phần này, quản lý được nghiên cứu ở dạng thứ ba quản lý xã hội. Quản lý xã hội là dạng quản lý phức tạp nhất, bao gồm nhiều lĩnh vực như: quản lý Nhà nước, quản lý hành chính công, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý ngành…
Khi nghiên cứu dưới góc độ này, quản lý vẫn là một khái niệm được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, nhưng đến nay vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất. 
- Mary Parker Follet: "Quản lý là nghệ thuật khiến cho công việc được thực hiện thông qua người khác".
- Robert Albanese: "Quản lý là một quá trình kỹ thuật và xã hội nhằm sử dụng các nguồn, tác động tới hoạt động của con người và tạo điều kiện thay đổi để đạt được mục tiêu của tổ chức".
- Harolk Kootz & Cyryl O'Donell: "Quản lý là việc thiết lập và duy trì môi trường nơi mà cá nhân làm việc với nhau trong từng nhóm có thể hoạt động hữu hiệu và có kết quả, nhằm đạt được các mục tiêu của nhóm"
- Robert Kreitner: "Quản lý là tiến trình làm việc với và thông qua người khác để đạt các mục tiêu của tổ chức trong một mô trường thay đổi. Trong tâm của tiến trình này là kết quả và hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực giới hạn".
- Harol Koontz: "Quản lý là một nghệ thuật nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra thông qua việc điều khiển, chỉ huy, phối hợp, hướng dẫn hoạt động của những người khác" (Những vấn đề cốt yếu của quản lý. NXB khoa học - Kỹ thuật, 1993).
- Nguyễn Minh Đạo: "Quản lý là sự tác động chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người nhằm đạt tới mục tiêu đã đề ra" (Cơ sở khoa học quản lý, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 1997).
- "Quản lý là việc đạt tới mục đích của tổ chức một cách có kết quả và hiệu quả thông qua quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra các nguồn lực của tổ chức" (Khoa học quản lý, tập I, Trường ĐH KTQD, Hà Nội 2001).
Từ những định nghĩa trên có thể hiểu quản lý thực chất cũng là một hành vi, đã là hành vi thì phải có người gây ra và người chịu tác động. Tiếp theo cần có mục đích của hành vi, đặt ra câu hỏi tại sao làm như vậy? Do đó, để hình thành nên hoạt động quản lý trước tiên cần có chủ thể quản lý: nói rõ ai là người quản lý? Sau đó cần xác định đối tượng quản lý: quản lý cái gì? Cuối cùng cần xác định mục đích quản lý: quản lý vì cái gì? Như vậy có thể hiểu quản lý là sự tác động có chủ đích của chủ thể quản lý lên đối tượng nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

Câu hỏi ôn tập dạng Quản lý phát triển

1. Quản lí phát triển là sự tác động của chủ thể quản lí lên đối tượng quản lí nhằm mục tiêu đề ra.
2. Cộng đồng tham gia quản lí phát triển theo cả hình thức trực tiếp và gián tiếp.
3. Khu vực tư nhân tham gia quản lí phát triển với tư cách là nhà cung ứng.
4. Quản lí phát triển tốt là phải đảm bảo tính ổn định của các hoạt động phát triển.
5. Mối quan hệ trách nhiệm giữa cộng đồng và nhà nước được thể hiện thông qua trách nhiệm giải trình của nhà nước với cộng đồng.
6. Lập kế hoạch có sự tham gia là thực hiện sự chia sẻ của các bên trong thực hiện các khâu của quy trình Lập kế hoạch.
7. Dịch vụ công là hàng hóa và dịch vụ mà nhà nước chịu trách nhiệm cung ứng nhằm đảm bảo nhu cầu chung và nhu cầu thiết yếu của xã hội và của con người.

Dưới đây đã tổng hợp tài liệu liên quan tới môn Quản lý phát triển mới nhất cho các bạn tham khảo,...

 
Tài liệu tham khảo môn Quản lý phát triển mới nhất : Tại đây
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo