KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Kiểm toán tài chính I mới nhất 2021


Môn Kiểm toán tài chính là môn mà các bạn theo ngành kế toán khá là quan tâm, vậy nên dưới đây đã tổng quát một số câu hỏi liên quan tới môn Kiểm toán I mới nhất cho các bạn sinh viên, nhân viên mới nhất.

Tài liệu môn Kiểm toán tài chính I mới nhất 2021

Tài liệu kiểm toán tài chính I mới nhất 2021

Câu 1. Dạng Kiểm toán tài chính I

Khi lập kế hoạch kiểm toán BCTC năm 2013 của công ty may AC, kiểm toán viên thấy AC sử dụng rất nhiều lao động, tay nghề rất khác nhau; trong năm 2013 AC có kế toán mới tên Lan về tiền lương. Lan mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm. Đánh giá khả năng sai số trong BCTC 2013 của AC?

Câu 2. Dạng Kiểm toán tài chính I

Nhận định những luận điểm sau là đúng hay sai và giải thích ngắn gọn:
a, khi có bất đồng với khách hàng về số liệu trong BCTC, kiểm toán viên sẽ đưa ra ý kiến từ chối;
b, Trong kiểm toán BCTC kiểm toán viên không cần quan tâm đến sự kiện phát sinh sau ngày thành lập BCTC được kiểm toán.

Câu 3. Dạng Kiểm toán tài chính I

Dưới đây là bảng cân đối kế toán năm 2014 của công ty kinh doanh vận tải MN chưa được kiểm toán:
Tài sản Số CK Nguồn vốn Số CK
I. TS ngắn hạn 18.510.00 I. Nợ phải trả 45.920.000
1. Tiền mặt 1.570.000 1. Vay ngắn hạn 13.610.000
2. Tiền gửi NH 8.630.000 2. Phải trả người bán 6.910.000
3. Phải thu K.H 4.510.000 3. Phải trả CNV 700.000
4. Hàng tồn kho 3.800.000 4. Vay dài hạn 24.700.000
II. TS dài hạn 110.170.000 II. Nguồn vốn 82.760.000
1. TSCĐ hữu hình 112.970.000 1. Nguồn vốn KD 80.330.000
2. Hao mòn lũy kế (2.800.000) 2. Lãi chưa phân phối 2.430.000
Cộng TS 128.680.000 Cộng NV 128.680.000
Trong quá trình kiểm toán KTV phát hiện một số vấn đề sau:
a, Ngày 26/12/2013 MN đổi bức tranh của Boticelli giá ghi sổ 300.000.000 VNĐ lấy bức tranh của Van Gogh và phải các thêm A.000.000 VNĐ (bằng tiền gửi ngân hàng), kế toán XY chưa hạch toán nghiệp vụ đổi tranh này.
b, Hợp đồng tư vấn quản trị rủi ro từ công ty E&Y trị giá B.000.000.000 VNĐ hiệu lực trong 3 năm 2013-2015 (thanh toán vào giữa năm 2013 và cuối năm 2014) đã được kế hoạch toán toàn bộ chi phí vào năm 2013.
Yêu cầu: Lập bút toán điều chỉnh cho các sai phạm trên? Tính lại số dư cuối năm của các khoản mục và tài khoản bị ảnh hưởng? Cuộc kiểm toán trên là loại kiểm toán gì? Thường do chủ thể kiểm toán nào thực hiện?

Câu 4. Dạng Kiểm toán tài chính I

Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2013 của công ty sản xuất XY, kiểm toán viên phát hiện những vấn đề sau:
a, Tổng các hóa đơn tiền điện năm 2013 của XY có giá trị A0.000.000 VNĐ (chưa có thuế GTGT 5%, phí môi trường 10%). Kế toán XY đã hạch toán toàn bộ khoản 15% vào thuế GTGT đầu vào.
b, 01/06/2013 XY vay dài hạn ngân hàng khoản vay B00.000.000 VNĐ, thời hạn 3 năm, lãi suất 15%/năm. Đến 31/12/2013 kế toán XY chưa phản ánh chi phí lãi vay của khoản này vào sổ kế toán.
Yêu cầu: 
a, Nêu ảnh hưởng của mỗi sai sót trên đến các khoản mục trên Bảng Cân đối kế toán và báo cáo KQKD và các tỉ suất tài chính;
b, Nêu thủ tục kiểm toán để phát hiện các sai sót trên;
c, Nếu kế toán XY từ chối điều chỉnh thì kiểm toán viên nên đưa ra ý kiến kết luận gì?
Biết rằng công ty MN và XY hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX; Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất 10%, Thuế suất thuế TNDN 25%. 
A: Số tháng sinh của bạn 
B: Số ngày sinh của bạn 
 
 
Tài liệu tham khảo môn Kiểm toán tài chính I mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo