KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Kế toán tài chính II mới nhất 2021


Trong nghiệp vụ kế toán, Kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên ngoài đơn vị, doanh nghiệp là chính. Tài liệu môn Kế toán tài chính II là môn khả phổ biến mà các bạn sinh viên theo học, và dưới đây đã tổng hợp tài liệu liên quan tới môn Kế toán tài chính II cho các bạn sinh viên tham khảo.

Tài liệu môn Kế toán tài chính II mới nhất 2021

Tài liệu môn kế toán tài chính II mới nhất 2021

Câu 1. Dạng Kế toán tài chính II

Cho ví dụ có đầy đủ dữ liệu về bán ngoại tệ, phát sinh lãi tỷ giá và định khoản nghiệp vụ đó?

Câu 2. Dạng Kế toán tài chính II

Cho ví dụ có đầy đủ dữ liệu về thanh toán chi phí kinh doanh bằng ngoại tệ. phát ính lãi tỷ giá và định khoản nghiệp vụ đó?

Câu 3. Dạng Kế toán tài chính II

 Cho tài liệu về các nghiệp vụ thu chi quỹ tiền mặt USD tại Công ty P như sau:
tồn quỹ ngày 1/10 là 15.000 USD tỷ giá 22.650 đ/USD.
1. Ngày 6/10, bán hàng thu ngay bằng tiền mặt nhập quỹ 8.800 USD.
2. Ngày 10/10, xuất quỹ 2.000 USD chi quảng cáo giới thiệu sản phẩm.
3. Ngày 15/10, nhận vốn góp liên doanh của Công ty Q 32.000 USD.
4. Ngày 20/10, thanh toán tiền vay 25.000 USD biết tỷ giá ghi nhận tiền mặt vay là 22.480 đ/USD.

Yêu cầu:

1. Xác định tỷ giá xuất quỹ của Công ty biết Công ty áp dụng phương pháp bình quân sau mỗi làn nhập và tỷ giá giao dịch áp dụng cho ngày 6/10 ; 10/10; 15/10; 20/10 lần lượt là 22.685 đ/USD; 22.710 đ/USD; 22.725 đ/USD; 22.750 đ/USD?
2. Định khoản và phản ánh vào tài khảo kế toán các nghiệp vụ kinh tế trên?

Câu 4. Dạng Kế toán tài chính II

Công ty F tính thuế GTGT thoe phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tháng 12/N có tình hình sau: (Đơn vị: 1.000 đồng)
I. Số dư đầu kỳ: TK 133: 29.000, TK 3331: 0
II. Các nghiệp vụ inh tế phát sinh trong kỳ:
1. Mua hàng hóa nhạp kho thanh toán bằng chuyển khoản theo giá chưa có thuế GTGT 10% là 385.000. Công ty được chiết khấu thanh toán 0,42% nhận bằng tiền mặt.
2. Xuất kho hàng hóa bán trực tiếp cho khách hàng theo giá bán chưa có thuế GTGT 10% là 660.000, giá vốn của lô hàng là 595.000.
3. Mua TSCĐ dùng cho phân xưởng sản xuất. Giá mua chưa thuế GTGT 10% là 440.000. Công ty đã thanh toán bằng chuyển khoản sau khi trừ chiết khấu thanh toán 0,35%.
4. Phát hành hóa đơn hoa hồng đại lý theo giá chưa có thuế GTGT 10% cho Công ty M 110.000 và đã được thanh toán bằng chuyển khoản.
5. Được người bán cho hưởng giảm giá hàng đã mua, hóa đơn điều chỉnh giá do người bán phát hành chưa thuế GTGT 10% là 22.000.
6. Nhận được hóa đơn tiếp khách loại hóa đơn trực tiếp (GTTT) 16.500. Biết dịch vụ ăn uống trên hóa đơn theo quy định chịu thuế suất thuế GTGT 10%.

Yêu cầu: 

1. Xác định thuế GTGT đầu vào, thuê GTGT đầu ra, thuế GTGT được khấu trừ và thuế GTGT còn phải nộp?
2. Định khoản và phản ánh vào tài khoản kế toán các nghiệp vụ, kể cả nghiệp vụ khấu trừ thuế GTGT và nộp thuế (nếu có), biết Công ty nộp thuế bằng chuyển khoản?
 
Tài liệu tham khảo tài chính II mới nhất : Tại đây

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo