KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tài liệu môn Kế Toán Công Ty đáng chú ý


Kế toán doanh nghiệp là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động tại doanh nghiệp. Kế toán doanh nghiệp được chia ra làm hai mảng bộ phận chính mà chúng ta thường hay gọi là kế toán thuế và kế toán nội bộ. 
Tài liệu môn Kế Toán Công Ty đã được tổng hợp dưới đây, tài liệu, đề thi, câu hỏi ôn tập mới nhất cho các bạn sinh viên hoặc đối tượng quan tâm tới.

Tài liệu môn Kế Toán Công Ty đáng chú ý 

Tài liệu môn kế toán công ty mới nhất 2021

Câu 1. Dạng Kế Toán Công Ty

Khi chia công ty, việc đánh giá lại tài sản cố định hữu hình có nguyên giá 1.400.000.000 hao mòn 800.000.000 thành tài sản cố định có giá trị còn lại là 800.000.000 sẽ làm TK 241 thay đổi như thế nào?
A. Tăng phát sinh bên nợ là 200.000.000
B. Tăng phát sinh bên có là 200.000.000
C. Tăng phát sinh bên có là 600.000.000
D. Tăng phát sinh bên nợ là 600.000.000

Công ty cổ phần CYP có Bảng cân đối kế toán ngày 31/7/N như sau: (Đvt: 1.000.000đ)

Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền
Tài sản ngắn hạn  18.000 Nợ phải trả 3.000
Tiền mặt 7.000 Vay ngắn hạn 500
Tiền gửi NH 6.850 Thuế phải nộp 1.000
Phải thu KH 1.400 Phải trả công nhân viên 1.000
DP phải thu khó đòi (50) Phải trả người bán 500
Hàng hóa 2.900 Vốn chủ sở hữu  23.000
Dự phòng giảm giá HTK (100) Nguồn vốn KD 20.000
Tài sản dài hạn 8.000 Quỹ DPTC 1.900
TSCĐHH 13.000 Quỹ ĐTPT 180
MHTSCĐHH (5.000) LN chưa PP 920
Tổng TS 26.000 Tổng NV 26.000
Vốn góp của công ty là 20 tỷ được chia thành 2 triệu cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần là 10.000đ. Theo thỏa thuận trong tháng 8/N công ty CYP sẽ sáp nhập vào công ty NDD có 3 triệu cổ phần, giá trị kế toán 1 cổ phần là 13.000đ, mệnh giá 1 cổ phần là 10.000đ. Điều kiện sáp nhập được hai công ty thỏa thuận như sau:
- Công ty CYP tiến hành đánh giá lại tài sản: Phải thu KH 1.400, TSCĐHH X (GTCL) thỏa mãn 7.200 < X < 7.600. Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi giảm trừ trực tiếp giá trị hàng hóa.
- Sau khi công ty CYP thực hiện lại việc đánh giá tài sản và điều chuyển vốn chủ sở hữu khác về vốn góp, công ty thực hiện xác định giá trị kế toán 1 cổ phần. Giá trị kế toán một cổ phần của công ty nào nhỏ hơn thì công ty đó phải thu thêm từ các cổ đông của mình bằng tiền mặt để giá trị kế toán 1 cổ phần của hai công ty bằng nhau.

Câu 2. Dạng Kế Toán Công Ty

Cho số liệu X?

Câu 3. Dạng Kế Toán Công Ty

Định khoản và phản ánh vào tài khoản quá trình sáp nhập tại công ty CYP?

Câu 4. Dạng Kế Toán Công Ty

Định khoản quá trình sáp nhập tại công ty NDD?
 
 
Tài liệu môn Kế Toán Công Ty mới nhất : Tại đây 
 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo