KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Kỳ kê khai thuế GTGT là gì


Kỳ kê khai thuế GTGT là gì - Quy định về nơi nộp thuế GTGT và Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

Kỳ khai thuế GTGT là gì

Bản chất thuế GTGT phát sinh hàng ngày khi cơ sở SXKD thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ, để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách thường xuyên, nhung vẫn tiết kiệm được chi phí hành chính cho việc khai và nộp thuế GTGT. Luật thuế GTGT qui định khai thuế theo kỳ, kỳ thông thường được thực hiện là khai thuế theo tháng. Hoặc hiện nay áp dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ đăng ký kỳ khai thuế theo quí khi đảm bảo những yêu cầu của về doanh thu do pháp luật thuế qui định trong từng thời kỳ, với tiêu chí là giảm bớt thủ tục hành chính, giảm các chi phí hành chính cho cơ sở SXKD.

Một số trường hơp đặc biệt do tính chất nghiệp vụ không phát sinh thường xuyên, cơ sở SXKD phải thực hiện khai thuế theo từng lần phát sinh, chẳng hạn như HĐKD xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản vãng lai ngoại tỉnh.

Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế

- Người nộp thuế nộp hổ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Trường họp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương câ'p tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuê' có trụ sở chính thì người nộp thuê' thực hiện khai thuế GTGT chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nêu đơn vị trực thuộc có con dâu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuê'riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

- Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nêu đon vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Trường hợp các đơn vị trực thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT.

- Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế GTGT có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phô'nod đóng trụ sờ chính thì:

Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điểu chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn GTGT làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

- Trường hợp người nộp thuế có HĐKD xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh, mà không thành lập đon vị trực thuộc tại địa phương câ'p tỉnh khác nơi người nộp thuê'có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bâ't động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hổ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

- Trường hợp người nộp thuế có công trình xây dụng, lắp đặt ngoại tỉnh liên quan tới nhiều địa phương như: xây dựng đường giao thông, đường dây tải điện, đường ống dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí,... không xác định được doanh thu của công trình ở từng địa phương cấp huyện, tỉnh thi người nộp thuế khai thuế GTGT của doanh thu xây dựng, lắp đặt ngoại tinh chung với hồ sơ khai thuế GTGT tại trụ sở chính.

Xem thêm: Cách làm báo cáo thuế

Nộp thuế GTGT

Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp thuế GTGT vào NSNN đầy đủ, đúng thời hạn. Thòi hạn nộp thuế GTGT do nhà nước qui định trong từng thòi kỳ. Theo qui định hiện nay, thòi hạn nộp thuế theo phương pháp khâu trừ và phương pháp trực tiếp đối với đôi tượng khai thuê theo tháng, chậm nhât là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo phát sinh nghĩa vụ nộp thuế. Thòi hạn nộp thuê' đối vói các đổi tượng khai thuế theo quý là ngày thứ 30 của quý tiếp theo của quý phát sinh nghĩa vụ nộp thuế. Thời hạn nộp thuê theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuê'đôi với các HĐKD xây dựng, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh chậm nhất ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp cơ quan thuế âh định thuê' thời hạn nộp thuế là ghi trên thông báo của cơ quan thuê'.

Người nộp thuế nộp tiền thuế vào NSNN bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc các hình thức điện tử khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thuế GTGT được nộp vào NSNN bằng đồng, trường hợp nộp thuế bằng ngoại tệ, người nộp thuế chỉ được nộp bằng các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi theo qui đinh của Ngân hàng Nhà nước.

Quy định về nơi nộp thuế GTGT

(1) Người nộp thuế kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất, kinh doanh.

(2) Người nộp thuê'kê khai, nộp thuếGTGT theo phương pháp khâu trừ có cơ sở sản xuâ't hạch toán phụ thuộc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải nộp thuếGTGT tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất và địa phương nơi đóng trụ sở chính.

(3) Trường hợp doanh nghiệp, HTX áp dụng phương pháp trực tiếp có cơ sở sản xuất ở tỉnh, thành phố khác nơi đóng trụ sỏ chính hoặc có hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì doanh nghiệp, HTX thực hiện kê khai, nộp thuếGTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu đôi với doanh thu phát sinh ờ ngoại tình tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất, nơi bán hàng vãng lai. Doanh nghiệp, HTX không phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % trốn doanh thu tại trụ sở chính đối với doanh thu phát sinh ở ngoại tỉnh đã kê khai, nộp thuế.

(4) Trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông có kinh doanh dịch vụ viễn thông cước trả sau tại địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tình, thành phố nơi đóng trụ sờ chinh và thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế GTGT cùng tham gia kinh doanh dịch vụ viễn thông cước trả sau tại địa phương đó thì cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông thực hiện khai, nộp thuế GTGT đôi với dịch vụ viễn thông cước trả sau như sau:

- Khai thuế GTGT đôi với doanh thu dịch vụ viễn thông cước trả sau của toàn cơ sở kinh doanh với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính.

- Nộp thuế GTGT tại địa phương nơi đóng trụ sở chính và tại địa phương nơi có chi nhánh hạch toán phụ thuộc: Số thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có chi nhánh hạch toán phụ thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đổỉ với dịch vụ viễn thông cước trả sau chịu thuế GTGT với thuế suất 10%) trên doanh thu (chưa có thuế GTGT) dịch vụ viễn thông cước trả sau tại địa phương nơi có chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

(5) Việc khai thuế nộp thuế GTGT được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuê'và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

Xem thêm bài: Cách tính thuế GTGT  - Áp dụng cho cả 2 phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Học kế toán thực hành - Trên chứng từ gốc của doanh nghiệp dạy thực hành kê khai, làm các loại báo cáo thuế

Hoàn thuế GTGT là gì

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo