KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán trong doanh nghiệp


Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán trong doanh nghiệp giới thiệu đầy đủ về bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Khái niệm phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán

Tổng hợp và cân đối kế toán là phương pháp khái quát tình hình tài sản, kết quả kinh doanh và các mối quan hệ kinh tế khác thuộc đối tượng hạch toán trên những mặt bản chất và trong các mối quan hệ cân đối vốn có của đối tượng hạch toán kế toán.
Hình thức biểu hiện cụ thể hay kết quả của phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán là hệ thống các bảng tổng hợp – cân đối  kế toán (báo cáo, biểu kiểm toán).

Bảng cân đối kế toán

Khái niệm

Bảng cân đối kế toán là bảng tổng hợp – cân đối tổng thể phản ánh tình hình tài sản  của doanh nghiệp trên 2 mặt: giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản tại một thời điểm nhất định.

Nội dụng và kết cấu cơ bản

Bảng CĐKT có 2 nội dung chính là: Tài sản và nguồn vốn, có thể được kết cấu theo 2 dạng:

Dạng 1:  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu

Số đầu kỳ

Số cuối kỳ

 1. TÀI SẢN
 1. Tài sản ngắn hạn
 2. Tài sản dài hạn

 

 

Tổng cộng tài sản

 

 

 1. NGUỒN VỐN
 1. Nợ phải trả
 2. Nguồn vốn chủ sở hữu

 

 

Tổng cộng nguồn vốn

 

 


Dạng 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 1. TÀI SẢN

Số ĐK

Số CK

 1. NGUỒN VỐN

Số ĐK

Số CK

 1. Tài sản ngắn hạn
 2. Tài sản dài hạn

 

 

 1. Nợ phải trả
 2. Nguồn vốn chủ sở hữu

 

 

Tổng cộng tài sản

 

 

Tổng cộng nguồn vốn

 

 

 Phương pháp lập Bảng Cân đối kế toán

- Số đầu kì này là số cuối của kì trước ( lấy số cuối kì ở trên bảng CĐKT kì trước).

- Không được bù trừ số dư công nợ khi lập Bảng cân đối kế toán.

- Tài khoản dư Nợ ghi bên Tài sản .

- Các tài khoản phản ánh Hao mòn tài sản cố định (dùng điều chỉnh giá trị tài sản cố định ) , phản ánh Dự phòng tổn thất tài sản ( điều chỉnh giá trị hàng tồn kho , công nợ phải thu ... ) có số dư bên Có , nhưng được ghi âm bên Tài sản cùng với số dư của tài khoản mà nó điều chỉnh .

- Tài khoản dư Có ghi bên Nguồn vốn .

- Các tài khoản phản ánh Chênh lệch tỉ giá ngoại tệ, Chênh lệch đánh giá lại tài sản, Lợi nhuận chưa phân phối , nếu dư Có thì số dư sẽ được ghi bình thường bên nguồn vốn , nếu dư Nợ thì số dư được ghi âm bên nguồn vốn .

Xem thêm nội dung chi tiết tại: Bảng cân đối kế toán là gì

Quan hệ giữa tài khoản kế toán và Bảng cân đối kế toán

- Đầu kì , kế toán cần căn cứ vào số liệu của Bảng cân đối kế toán để ghi số dư đầu kì vào tài khoản .

- Trong kì , các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi trực tiếp vào tài khoản dựa trên các quan hệ đối ứng tài khoản phát sinh trong nghiệp vụ .

- Cuối kì , số dư của tài khoản kế toán là cơ sở lập Bảng cân đối kế toán mới

Báo cáo kết quả kinh doanh ( Bảng cân đối thu nhập , chi phí và kết quả )

Khái niệm Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là bảng tổng hợp về tình hình doanh thu , chi phí và kết quả kinh doanh trong 1 thời kỳ cụ thể của đơn vị kế toán.

Xem chi tiết tại: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Khái niệm và ý nghĩa của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (còn gọi là bảng cân đối Thu – Chi tiền tệ ) là báo cáo tài chính tổng hợp có nhiệm vụ trình bày thông tin về các khoản thu và chi tiền trong kỳ của DN theo từng hoạt động ( hoạt động kinh doanh , hoạt động đầu tư , hoạt động tài chính ) .

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho phép người sử dụng nắm rõ các hoạt động , các nguồn tạo ra tiền trong doanh nghiệp (luồng tiền vào ) , cũng như tình hình sử dụng tiền của bộ nghiệp trong kì . 

Nội dung và kết cấu của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Báo cáo lưu chuyển trên bao gồm các nội dung :

-Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

Xem thêm: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Học kế toán cho người chưa biết gì

⇒ Học kế toán thực hành - Dành cho người đã biết

⇒ Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp hiện hành

 

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo