dạy kế toánBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì và Kết cấu nội dung của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm những gì

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh còn gọi là báo cáo thu nhập hay báo cáo lợi tức là báo cáo tài chính tổng hợp về tình hình và kết quả kinh doanh và phản ánh thu nhập qua một thời kỳ kinh doanh

Kết cấu của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm những gì

1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (1-2)

4.Giá vốn hàng bán

5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(3-4)

6.Doanh thu hoạt động tài chính

7.Chi phí tài chính

8.Chi phí bán hàng

9.Chi phí quản lý doanh nghiệp

10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5+(6-7)-(8+9)

11. Thu nhập khác

12. Chi phí khác

13.Lợi nhuận khác (11-12)

14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(10+13)

15.Chi phí thuế TNDN hiện hành

16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại

17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (14-15-16)

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu(*)

Giải thích một số khoản mục chính trên bảng báo cáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như sau:

1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là giá tổng doanh số bán ra (chưa thuế GTGT đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) của hàng hóa dịch vụ trong kỳ

2. Giá vốn hàng bán: Là giá mua vào của toàn bộ hàng hóa dịch vụ đã bán ra trong kỳ

3. Lợi nhuận gộp: Được tính theo công thức sau

Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ – Giá vốn hàng bán

4.Chi phí bán hàng:  Là tất cả các chi phí phát sinh trong kỳ nhằm mục đích bán được hàng

Ví dụ như: Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, chi phí bảo hành, chi phí lương cho nhân viên bán hàng, chi phí vận chuyển, chi phí bao bì sản phẩm…

5.Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là tất cả các khoản chi phí bỏ ra trong năm nhằm mục đích duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chẳng hạn như: Chi phí nộp thuế môn bài hàng năm, chi phí thuê văn phòng cong ty, chi phí lương cho phòng ban giám đốc và ké toán, chi phí văn phòng phẩm, chi phí tiếp khách công ty, chi phí điện, nước…

6.Lợi nhuận thuần từ HĐKD: Được tính theo công thức

Lợi nhuận thuần = Lợi nhuận gộp + Doanh thu hoạt động tài chính – CP tài chính- CP bán hàng – CP quản lý doanh nghiệp

7.Thuế TNDN phải nộp

Thuế TNDN = LN thuần từ HĐKD x Thuế suất thuế TNDN (20%)

8. Lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận thuần từ HĐKD – Thuế TNDN phải nộp

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200: 

Đơn vị báo cáo: .................

 

                                Mẫu số B 02 – DN

Địa chỉ:…………...............

 

      (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

          Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

            Năm………

                                                                                          Đơn vị tính:............

 

CHỈ TIÊU

số

 

Thuyết minh

Năm

nay

Năm

trước

1

2

3

4

5

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

 

 

 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

02

 

 

 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)

10

 

 

 

4. Giá vốn hàng bán

11

 

 

 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)

20

 

 

 

6. Doanh thu hoạt động tài chính

21

 

 

 

7. Chi phí tài chính

22

 

 

 

  - Trong đó: Chi phí lãi vay

23

 

 

 

8. Chi phí bán hàng

25

 

 

 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

26

 

 

 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

     {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}

30

 

 

 

 

11. Thu nhập khác

31

 

 

 

12. Chi phí khác

32

 

 

 

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

40

 

 

 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)

50

 

 

 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

51

52

 

 

 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52)

60

 

 

 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)

70

 

 

 

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)

71

 

 

 

 

(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần          Lập, ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

      - Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Bảng cân đối kế toán là gì

⇒ Tài sản là gì nguồn vốn là gì

⇒ Học kế toán thực hành - Dạy kèm trực tiếp trên chứng từ gốc

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn

Không có tin nào