dạy kế toánMẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 200 là mẫu 07 - LĐTL dùng cho thuê nhân công hoặc thuê khoán việc

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 200

Đơn vị:...................

 

Mẫu số 07 - LĐTL

Bộ phận:................

 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

 

                 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

(Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)

Số:.......................

Họ và tên người thuê:........................................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ):.....................................................................................

Đã thuê những công việc sau để: ........................... tại địa điểm........................ từ ngày.../.../... đến ngày.../.../....

 

STT

 

Họ và tên

người được thuê

 

Địa chỉ

hoặc số CMT

 

Nội dung hoặc tên công việc thuê

Số công hoặc khối lượng công việc

 đã làm

 

Đơn giá thanh toán

 

Thành tiền

Tiền thuế khấu trừ

Số tiền còn lại được nhận

 

Ký nhận

A

B

C

D

1

2

3

4

5 = 3- 4

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị............... cho thanh toán số tiền:....................................................................

Số tiền (Viết bằng chữ):..............................................................................................

(Kèm theo ... chứng từ kế toán khác)

 

 

Ngày ... tháng ... năm ...

Người đề nghị thanh toán

Kế toán trưởng

Người duyệt

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

Bài trước: Bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ

Bài liên quan: Công việc của kế toán tiền lương

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn