KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ


Bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ là mẫu 06 - LĐTL ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ là mẫu 06 - LĐTL


 

Đơn vị:...................

 

 
Mẫu số 06 - LĐTL

Bộ phận:................

 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

 

                                 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ

Tháng..........năm...........

                                                                                                                                           Số:........................

 

 

Họ 

 

Hệ

Hệ số

phụ

 

Cộng 

 

Tiền

 

Mức lương

 

Làm thêm

ngày làm việc

 

Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật

 

Làm thêm ngày lễ, ngày tết

 

Làm thêm

buổi đêm

 

Tổng cộng

 

Số ngày

 nghỉ bù

Số tiền thực được

 

Người nhận

T

số

cấp

hệ

lương

T

tên

lương

chức vụ

số

tháng

Ngày

Giờ

Số giờ

Thành tiền

Số giờ

Thành tiền

Số giờ

Thanh toán

Số giờ

Thành tiền

tiền

Số giờ

Thành tiền

thanh toán

tiền

ký tên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

x

 

x

 

 

x

 

 

x

 

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):.....................................................................................

(Kèm theo.... chứng từ gốc: Bảng chấm công làm thêm ngoài giờ tháng.....năm.....)

 

 

Ngày ... tháng ... năm ...

Người đề nghị thanh toán

Kế toán trưởng

Người duyệt

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

Bài trước: Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Bài liên quan: Mẫu bảng lương trên excel mới nhất

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo