KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Kế toán vốn bằng tiền là gì


Kế toán vốn bằng tiền, tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán, công việc của kế toán vốn bằng tiền và những yêu cầu cơ bản để quản lý nội bộ vốn bằng tiền

Kế toán vốn bằng tiền là gì ?

Vốn bằng tiền của doanh nghiệp là tài sản tồn tại trực tiếp dưới hình thức tiền tệ bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển

Vốn bằng tiền là một bộ phận cấu thành nên tài sản ngắn hạn trong tổng tài sản của doanh nghiệp. Vốn bằng tiền luôn tồn tại dưới hình thái tiền tệ - giá trị trong các công tác thể hiện rõ nét trong công tác kế toán

kế toán vốn bằng tiền là gì

Đặc điểm của vốn bằng tiền:

Trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn bằng tiền được đưa vào sử dụng để đáp ứng nhu cầu về thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc mua sắm vật tư, hàng hóa để sản xuất – kinh doanh vừa là kết quả của việc mua bán và thu hồi các khoản nợ. Chính vì vậy quy mô vốn bằng tiền phản ánh khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp và là một bộ phận của vốn lưu động. Mặt khác vốn bằng tiền là loại vốn đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý hết sức chặt chẽ vì trong quá trình luân chuyển vốn bằng tiền rất dễ bị tham ô, lợi dụng, mất mát. Do vậy việc sử dụng vốn bằng tiền cần phải tuân thủ các nguyên tắc, chế độ quản lý chặt chẽ và khoa học.

Nhiệm vụ của vốn bằng tiền:

Hàng ngày, phản ánh tình hình thu chi và tồn quỹ tiền mặt. Thường xuyên đối chiếu tiền mặt tồn quỹ thực tế với sổ sách, phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót trong việc quản lý và sử dụng tiền mặt

Phản ánh tình hình tăng giảm và số dư tiền gửi ngân hàng hàng ngày, giám sát việc chấp hành chế độ thanh toán không dùng tiền mặt

Phản ánh các khoản tiền đang chuyển, kịp thời phát hiện nguyên nhân làm cho tiền đang chuyển bị ách tắc để doanh nghiệp có biện pháp thích hợp, giải phóng tiền đang chuyển kịp thời.

Vốn bằng tiền gồm các khoản sau:

 Tiền mặt (TK 111): Là các loại tiền giấy do ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành

Tiền gửi ngân hàng (TK 112): Là tiền được gửi trong tài khoản ở ngân hàng

Tiền đang chuyển ( TK 113): Là các khoản tiền đã gửi đi nhưng bên nhận vẫn chưa nhận được

Công việc của kế toán vốn bằng tiền:

Lập các chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ phát sinh về vốn bằng tiền như là lập phiếu thu, phiếu chị, ủy nhiệm chi

Kiểm soát tốt các chứng từ đầu vào sao cho hợp lý, hợp lệ, hợp pháp để thỏa mãn là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Tiến hành định khoản hạch toán, ghi sổ kế toán bằng thủ công(như là công cụ excel) hoặc bằng phần mềm kế toán trong doanh nghiệp đảm bảo đúng chế độ kế toán hiện hành

Theo dõi dòng tiền thu vào và dòng tiền chi ra của tiền mặt (111) và tiền gửi ngân hàng(112) để đảm bảo không có sự chênh lệch giữa sổ kế toán tiền mặt, tiền gửi với sổ quỹ tiền mặt, sổ phụ ngân hàng. Trong trường hợp phát hiện sự chênh lệch này thì kế toán phải tìm hiểu nguyên nhân và có kiến nghị để điều chỉnh kịp thời

Lập và báo cáo hàng ngày để trình ban Giám Đốc khi cần như: Báo cáo thu chi quỹ, báo cáo tiền gửi ngân hàng

Trực tiếp liên hệ với ngân hàng để thực hiện các giao dịch rút tiền, trả tiền, lấy sổ phụ ngân hàng

Những yêu cầu cơ bản để quản lý nội bộ vốn bằng tiền

Để quản lý vốn bằng tiền trong nội bộ doanh nghiệp thì trước tiên cần tách biệt việc bảo quản vốn bằng tiền khỏi việc ghi chép các nghiệp vụ này. Ngoài ra doanh nghiệp còn phải phân công một số nhân viên làm nhiệm vụ ghi sổ để kiểm tra công việc của người này thông qua công việc của người kia. Việc phân chia trách nhiệm như trên là hạn chế bớt tình trạng gian lận cũng như sự móc ngoặc giữa các nhân viên trong việc tham ô tiền mặt

Các bước chính để thực hiện quản lý nội bộ đối với vốn bằng tiền gồm:

+ Tách biệt nhiệm vụ giữ tiền mặt với giữ các sổ sách kế toán cụ thể như nhân viên phụ trách giữ tiền mặt không được tiếp cận với sổ sách kế toán, và nhân viên phụ trách làm sổ sách kế toán không được giữ tiền mặt, và quy định rõ ràng trách nhiệm của từng cá nhân trong việc quản lý tiền tại quỹ

+ Lập bản danh sách ghi hóa đơn thu tiền mặt tại thời điểm và nơi nhận tiền mặt

+ Thực hiện thanh toán bằng Séc, chỉ nên dùng tiền mặt cho các khoản chi tiêu lặt vặt, không được tri trả tiền mặt thay cho việc tri trả séc

+ Trước khi phát hành một tờ séc để thanh toán, phải kiểm tra số lượng và giá trị các khoản chi tránh việc phát hành séc quá số dư

+ Tách chức năng duyệt chi khỏi chức năng ký séc


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Tài khoản kế toán là gì

(Hiểu bản chất về tài khoản và quan hệ của tài sản và nguồn vốn)

 Tài sản là gì nguồn vốn là gì

(Hiểu bản chất về tài sản và nguồn vốn)

 Khóa học kế toán cho người chưa biết gì

(Khóa học bài bản đầy đủ từ a->z cho người mới bắt đầu

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo