KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Hướng dẫn cách tính giá thành dịch vụ nhà hàng


Hướng dẫn cách tính giá thành dịch vụ nhà hàng và quy định về thời điểm ghi nhận doanh thu và xác định doanh thu

Hướng dẫn cách tính giá thành dịch vụ nhà hàng

* Xác định chi phí dịch vụ dở dang cuối kỳ

Trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có đặc điểm là quá trình thực hiện, cung ứng dịch và tiêu dùng sản phẩm dịch vụ thường diễn ra cùng một thời gian và không gian nên sản phẩm dịch vụ về cơ bản là không lưu kho được nên hầu như không phát sinh chi phí tổn kho thành phẩm. Sản phẩm dịch vụ có chu kỳ sản xuất ra ngăn và quá trình tiêu thụ đồng thời nên hầu như không xuất hiện sản phẩm dở dang. 

Tuy nhiên, đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng, trong trường hợp nhà hàng thực hiện các hợp đồng phục vụ trọn gói thì chi phí dịch vụ dở dang chính là chi phí đã tập hợp từ khi bắt đầu thực hiện hợp đồng đến thời điểm đánh giá.

Công thức xác định:

cách tính giá thành dịch vụ nhà hàng

Xuất phát từ đặc điểm của hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống nên phương pháp tính giá thành thích hợp là phương pháp giản đơn, theo đơn đặt hàng.

Theo phương pháp giản đơn, tổng giá thành xác định theo công thức:

Tổng chi phí chế biến phát hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn

= Tổng chi phí chế biến phát sinh trong kỳ của hoạt động dịch vụ nhà hàng kinh doanh dịch vụ nhà hàng

Quy định về thời điểm ghi nhận doanh thu và xác định doanh thu

Doanh thu của giao dịch về cung câp dịch vụ nhà hàng được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung câp dịch vụ nhà hàng liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó.

Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ nhà hàng được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn điều kiện sau: 

- Doanh thu được xác định tương đôi chắc chắn;

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung câp dịch vụ đó;

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đôi kê'toán;

- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí đê hoàn thành giao dịch cung câp dịch vụ đó.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Cách hạch toán các nghiệp vụ kế toán dịch vụ nhà hàng

⇒ Chi phí dịch vụ nhà hàng gồm những gì

⇒ Học kế toán nhà hàng - Trên chứng từ thực tế

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo