KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Các loại bút toán điều chỉnh trong kế toán


Các loại bút toán điều chỉnh trong kế toán mà kế toán cần biết khi thực hiện các nghiệp vụ kế toán để lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp thì trong bài viết này dayketoan.vn sẽ hướng dẫn các bạn các bút toán điều chỉnh trong kế toán một cách chuẩn mực nhất

Mỗi bút toán điều chỉnh trong kế toán ảnh hưởng đến ít nhất một tài khoản thuộc bảng cân đối kế toán và một tài khoản thuộc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nhưng không bao giờ ảnh hưởng đến tài khoản tiền.

Cuối kỳ, thường có 2 trường hợp cần phải thực hiện bút toán điều chỉnh trước khi lập BCTC:

(1) Các khoản doanh thu hoặc chi phí chưa được ghi nhận vào sổ sách kế toán, nhưng chúng đã thực sự phát sinh và phải được bao gồm trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ hiện tại;

(2) Sổ sách kế toán đã ghi nhận một khoản đã thu hoặc đã chi tiền trong kỳ, nhưng khoản đó cần phải chia nhỏ và phân bố cho nhiều kỳ kế toán sau. Tại thời điểm ghi nhận bút toán điều chỉnh thì không phát sinh chứng từ gốc.

Có 4 loại bút toán điều chỉnh trong kế toán cơ bản, tuy nhiên có những trường hợp khá đặc biệt cũng thuộc loại bút toán điều chỉnh, như các bút toán lập dự phòng tốn thất tài sản.

Các bút toán điều chỉnh trong kế toán

1/ Bút toán điều chỉnh chi phí trả trước:

Bút toán điều chỉnh chi phí trả trước sẽ làm tăng chi phí và giảm tài sản trong kỳ. Chi phí trả trưóc là khoản đã chi tiền nhưng lợi ích kinh tế mà nó mang lại sẽ kéo dài trong nhiều kỳ ở tương lai, nên bản chất của chi phí trả trước là một tài sản. Khi lợi ích kinh tế của các tài sản này được sử dụng, thì giá trị của nó sẽ dần dần trở thành chỉ phí. Các khoản chi phí trả trước liên quan đên nhiều kỳ như: Chi phí bảo hiểm trả trước, tiền thuê văn phòng trả trước, công cụ dụng cụ xuất dùng cho nhiều kỳ, hay chi phí quảng cáo trả hước. Đến cuối kỳ kế toán, thực hiện các BTĐC để kết chuyển chi phí trả trước vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, kế toán sẽ ghi: Nợ TK "Chi phí" / Có TK "Chi phí trả trước".

Đặc biệt, đối với nghiệp vụ trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) hàng kỳ cũng thuộc loại BTĐC chi phí trả trước. TSCĐ được sử dụng dài hạn liên quan đến nhiều kỳ kế toán và giá trị của TSCĐ bị giảm dần theo thòi gian sử dụng. Trích khâu hao TSCĐ là quá trình phân bổ nguyên giá TCSĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, theo thòi gian hữu dụng của tài sản.

Cuối mỗi kỳ kế toán, thực hiện bút toán điều chỉnh trích khâu hao TSCĐ, kế toán sẽ ghi:

Nợ TK "Chi phí" / Có TK "Khấu hao lũy kế'.

Bản chất của TK khâu hao TSCĐ (hao mòn TSCĐ) là TK điều chỉnh giảm tài sản.

Xem thêm: Khung trích khấu hao tài sản cố định

2/ Bút toán điều chỉnh doanh thu chưa thực hiện

Bút toán điều chỉnh doanh thu chưa thực hiện, sẽ làm tăng doanh thu và giảm nợ phải trả trong kỳ. Doanh thu chưa thực hiện là khoản tiền nhận trước từ khách hàng cho việc cung câp hàng hóa, dịch vụ trong tương lai. Khi nhận trước tiền của khách hàng, thì trách nhiệm phải cung câp sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp được xác nhận. Như vậy, doanh thu chưa thực hiện là một khoản nợ phải ữả. Khi sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ được cung câp, doanh thu chưa thực hiện sẽ trở thành doanh thu đã thực hiện. Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp phải đánh giá được tỷ lệ khối lượng công việc mà doanh nghiệp đã thực hiện cho khách hàng, để chuyển doanh thu chưa thực hiện thành doanh thu đã thực hiện tương ứng với phần tỷ lệ khôi lượng công việc đã cung câp cho khách hàng

Bút toán điều chỉnh cụ thể như sau:

Nợ TK "Doanh thu chưa thực hiện" /Có TK "Doanh thu".

3/ Bút toán điều chỉnh chi phí chưa thanh toán và chưa ghi nhận

Bút toán điều chỉnh chi phí chưa chi tiền và chưa ghi nhận, sẽ làm tăng chi phí và tăng nợ phải trả trong kỳ. Chi phí chưa thanh toán và chưa ghi nhận là những chi phí thực sự đã phát sinh trong kỳ, nhưng chưa được thanh toán tiền và chưa được ghi nhận trong kỳ. Việc chi trả được thực hiện ở tương lai, do đó nó còn được gọi với một thuật ngữ khác là "Chi phí phải trả" và được xem như là một khoản nợ phải trả ngắn hạn. Mặc dù, chi phí này chưa được chi trả nhưng nó đã được sử dụng để tạo ra doanh thu trong kỳ, do đó nó phải được ghi nhận để tuân thủ nguyên tắc phù hợp. Những trường hợp thường gặp thuộc loại chi phí này là: Chi phí lương, lãi tiền vay, tiền thuê nhà, thuế phải nộp...

Bút toán điều chỉnh cụ thể là:

Nợ TK "Chi phí" / Có TK "Nợ phải trả".

4/ Bút toán điều chỉnh doanh thu chưa thu tiền và chưa ghi nhận

Bút toán điều chỉnh doanh thu chưa thu tiền và chưa ghi nhận, sẽ làm tăng doanh thu và tăng tài sản trong kỳ. Doanh thụ chưa thu tiền và chưa được ghi nhận là doanh thu đã thực hiận trong kỳ nhưng chưa thu tiền và chưa được ghi nhận. Trong trường hợp này, doanh thu đã phát sinh trong kỳ nhưng doanh nghiệp chưa phát hành hóa đơn cho khách hàng. Việc phát hành hóa đơn, có thể được thực hiện vào ngày kết thúc hợp đồng hoặc cuối kỳ hạn cung câp hàng hóa, dịch vụ, và ngày phát hành hóa đơn có thể khác với ngày lập BCTC. Tuy nhiên, vì trong kỳ kế toán có một phần doanh thu đã được thực hiện nên kế toán phải ghi nhận doanh thu và đồng thời ghi nhận đây là một tài sản (nợ phải thu). Các trường hợp thường gặp như: Phải thu tiền lãi từ các khoản cho vay, hoặc cho thuê tài sản nhiều kỳ...

Bút toán điều chỉnh cụ thể là:

 Nợ TK "Nợ phải thu" / Có TK "Doanh thu".

5/ Bút toán điều chỉnh các khoản dự phòng tổn thất tài sản

Phần lớn các tài sản như nợ phải thu, hàng tồn kho, chứng khoán đầu tư sẽ được trình bày trên BCTC theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Những tài sản này có thể bị tổn thất, do những điều kiện khách quan về sự thay đối của tình hình kinh tế- xã hội, do vậy phần lón các doanh nghiệp đều lập dự phòng. Đặc điểm của nghiệp vụ lập dự phòng được thực hiện vào cuối bút toán điều chỉnh  

Bút toán điều chỉnh cụ thể là:

Nợ TK "Chi phí" / Có TK "Dự phòng".

Bản chất của các TK dự phòng là TK điều chỉnh giảm tài sản.

Trên là bài viết các loại bút toán điều chỉnh trong kế toán mà kế toán cần biết

Bài viết trước: Bản chất của hoạt động mua bán hàng hóa


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ - Kế toán bắt buộc phỉa nhờ

⇒ Học kế toán thực hành - Trên chứng từ gốc của doanh nghiệp cam kết nắm vững nghiệp vụ sau khóa học

Gia sư kế toán  - Bạn cần một người hỗ trợ bạn trong quá trình làm kế toán 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo