KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ và cách hạch toán


Các bút toán kết chuyển cuối kỳ theo thông tư 133 và thông tư 200 và hướng dẫn cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ để lên được báo cáo tài chính

I/ Các bút toán kết chuyển cuối kỳ là tháng hoặc quý

1/ Kết chuyển thuế

Nợ TK 3331 : Thuế GTGT phải nộp

Có TK 1331 : Thuế GTGT được khấu trừ kỳ này

Kết chuyển theo giá trị nhỏ hơn

Dựa trên tờ khai thuế GTGT (chỉ tiêu 22+ 25 so sánh với 35, cái nào nhỏ hơn thì lấy để kết chuyển)

2/ Kết chuyển doanh thu

Nợ TK 5111/5112 : Tổng số tiền doanh thu của tháng/ hoặc quý

Có TK 911: Tổng số tiền doanh thu của tháng/ hoặc quý

II/ Các bút toán kết chuyển cuối năm

1/ Kết chuyển doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

Nợ TK 5111, 5112, 5113: Tổng số tiền doanh thu kỳ

Có TK 911: Tổng số tiền doanh thu kỳ

2/ Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 515: Tổng số tiền doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 911:  Tổng số tiền doanh thu hoạt động tài chính

3/ Kết chuyển thu nhập khác

Nợ TK 711: Tổng số tiền thu nhập khác

Có TK 911: Tổng số tiền thu nhập khác

4/ Kết chuyển giá vốn

Nợ TK 911: Tổng số tiền giá vốn

Có TK 632: Tổng số tiền giá vốn

5/ Kết chuyển chi phí quản lý

Nợ TK 911: Tổng số tiền chi phí quản lý

Có TK 6421, 6422: Tổng số tiền chi phí quản lý

6/ Kết chuyển chi phí tài chính

Nợ TK 911: Tổng số tiền chi phí tài chính

Có TK 635: Tổng số tiền chi phí tài chính

7/ Kết chuyển chi phí khác

Nợ TK 911: Tổng số tiền chi phí khác

Có TK 811: Tổng số tiền chi phí khác

8/ Kết chuyển chi phí thuế thu nhập DN nếu có

Nợ TK 911: Tiền thuế TNDN

Có TK 821: Tiền thuế TNDN

9/ Kết chuyển lỗ

Nợ TK 4212: Tổng tiền lỗ trong kỳ

Có TK 911: Tổng tiền lỗ trong kỳ

10/ Kết chuyển lãi

Nợ TK 911: Tổng tiền lãi trong kỳ

Có TK 4212: Tổng tiền lãi trong kỳ

Quay lại để học: Giáo trình nguyên lý kế toán


Các khóa học có thể bạn quan tâm:

Học theo lớp 5-10 ban/lớp tai trung tâm xem tại: Học kế toán thực hành

Học online 1 kèm 1 giảng viên kèm trực tuyến xem tại: Học kế toán online

Học 1 kèm 1 tại nhà xem tại: Gia sư kế toán tại nhà

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo