KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Sự tuần hoàn của vốn kinh doanh là gì


Sự tuần hoàn của vốn kinh doanh là gì

Trong quá trình tái sản xuất, vốn của các đơn vị sản xuất kinh doanh vận động không ngừng qua các giai đoạn khác nhau. Qua mỗi giai đoạn vận động như mua hàng, sản xuất, tiêu thụ, vốn không ngừng biến đổi cả về hình thái biểu hiện lẫn quy mô

Trong giai đoạn cung cấp (mua hàng) các đơn vị kinh tế phải dùng vốn tiền tệ để mua sắm những tư liệu sản xuất cần thiết để thực hiện kế hoạch sản xuất. Kết quả là vốn dưới hình thái tiền tệ được chuyển thành vốn dự trữ cho sản xuất.

sự tuần hoàn của vốn kinh doanh

Giai đoạn sản xuất là giai đoạn kết hợp giữ lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để tạo ra sản phẩm. Như vậy trong quá trình này luôn tồn tại hai mặt đối lập là chi phí chi ra và kết quả thu được. Chi phí chi ra bao gồm chi phí về lao động sống(V), chi phí khấu hao tài sản cố định (C1), chi phí về vật liệu, dụng cụ nhỏ(C2). Kết quả thu được có thể biểu hiện dưới dạng thành phẩm, nửa thành phẩm, khối lượng công việc hoàn thành. Trên cơ sở tìm biện pháp tăng thu và giảm chi, doanh nghiệp mới có được lợi nhuận. Như vậy ở giai đoạn này vốn không chỉ biến hóa về hình thái mà còn thay đổi về lượng giá trị, tạo gia lượng giá trị mới của sản phẩm hàng hóa

Ở giai đoạn tiêu thụ vốn được chuyển hóa từ hình thái hiện vật(hàng hóa, thành phẩm) sang hình thái tiền tệ với số tiền lớn hơn số vốn ứng ra ban đầu. Phần chênh lẹch này chính là phần sáng tạo ra ở khâu sản xuất, được thực hiện ở khâu tiêu thụ và biểu hiện dưới hình thái lợi nhuận và được coi là kết quả tài chính của doanh nghiệp

Như vậy vốn kinh doanh trong quá trình tuần hoàn từ hình thái hiện vật(hàng hóa, thành phẩm) sang hình thái tiền tệ với số tiền lớn hơn số vốn ứng ra ban đầu. Phần chênh lẹch này chính là phần được sáng tạo ra ở khâu sản xuất được thực hiện ở khâu tiêu thụ và biểu hiện dưới hình thái lợi nhuận và được coi là kết quả tài chính của doanh nghiệp

Như vậy vốn kinh doanh trong quá trình tuần hoàn luôn có ở tất cả các giai đoạn của quá trình tái sản xuất và thường xuyên chuyển từ dạng này sang dạng khác. Các giai đoạn này được lặp đi lặp lai theo chu kỳ mà mỗi giai đoạn của quá trình kinh doanh vốn được đầu tư vào nhiều hơn. Chính yếu tố này đã tạo ra sự phát triển của các doanh nghiệp theo quy luật tái sản xuất mở rộng

Khác với hoạt động sản xuất, các hoạt động trong lĩnh vực phân phối lưu thông(thương mại) chỉ thực hiện chức năng mua và bán. Do đó, vốn trong lĩnh vực hoạt động này chỉ vận động qua hai giai đoạn: T-H-T’. Ở giai đoạn I vốn từ hình thái tiền tệ, chuyển sang thành hàng hóa dự trữ cho tiêu thụ; ở giai đoạn II vốn hàng hóa được đưa ra đi bán để thu hồi tiền hàng. Số tiền thu về cũng phải đảm bảo bù đắp chi phí và có lãi(lợi nhuận). Lợi nhuận thương mại cũng chính là một phần lợi nhuận tạo ra trong hoạt động sản xuất nhưng được thực hiện(chuyển nhượng) ở hoạt động lưu thông

Nét đặc biệt trong các đơn vị tín dụng ngân hàng(kinh doanh tiền tệ) là vốn không thay đổi hình thái vật chất nhưng vẫn lớn lên sau quá trình vận động T – T’. Tính đặc thù này là kết quả được thực hiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn đã thay đổi hình thái trong quá trình kinh doanh của các đơn vị sử dụng, phần giá trị dôi ra do các đơn vị sử dụng “nhượng lại” cho các đơn vị tín dụng. Tương tự như vậy là hoạt động tài chính công, song ở đây, không có mục tiêu sinh lời

Như vậy trong bất kỳ một đơn vị kinh doanh nào, vốn cũng vận động liên tục qua các giai đoạn khác nhau, Sự vận động của vốn xét trong một quá trình liên tục, kế tiếp nhau theo một trật tự xác định để tạo thành một chu kỳ khép kín gọi là sự tuần hoàn của vốn

Từ một hình thái cụ thể nhất định sau quá trình vận động vốn trở lại trạng thái ban đầu gọi là một vòng tuần hoàn hay một lần chu chuyển. Trong quá trình tuần hoàn vốn không chỉ biến đổi về hình thái mà quan trong hơn là biến đổi cả về lượng giá trị. Những thông tin về sự biến đổi này rất cần thiết cho việc tìm ra phương hướng và biện pháp thường xuyên nâng cao hiệu quả kinh tế của quá trình tái sản xuất – quá trình vận động và lớn lên của vốn. Vì vậy lấy quá trình tuần hoàn vốn làm đối tượng nghiên cứu riêng của mình và qua đó nghiên cứu quá trình tái sản xuất đã đưa hạch toán kế toán vào vi trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế

Trong quá trình hoạt động, tài sản và nguồn vốn của đơn vị kế toán thường xuyên vận động qua các giai đoạn khác nhau. Qua mỗi giai đoạn vận động vốn thay đổi cả về hình thái hiện vật lẫn giá trị. Sự vận động của vốn được thể hiện qua các mô hình sau:

+ Đối với doanh nghiệp sản xuất: T -> H->SX->H’->T’

Để hiểu công việc của kế toán sản xuất xem thêm trong bài: học kế toán sản xuất

+ Đối với kinh doanh thương mại: T->H->T’

Để hiểu công việc của kế toán thương mại trong doanh nghiệp xem thêm bài: học kế toán thương mại

+ Đối với kinh doanh tiền tệ, tín dụng: T->T’

Các giai đoạn vận động của vốn sẽ khác nhau với lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Số lượng các giai đoạn cũng như thời gian vận động của mỗi giai đoạn có thể khác nhau nhưng các lĩnh vực kinh doanh đều giống nhau ở điểm vốn hoạt động ban đầu biểu hiện ở hình thái giá trị và kết thúc thu được vốn cũng dưới hình thái giá trị. Hơn nữa mỗi một giai đoạn vận động đều có 3 chỉ tiêu cần được kế toán phản ánh đó là: chi phí, thu nhập và kết quả hoạt động

Các bạn đã hiểu sự tuần hoàn của vốn trong bài viết trên

Xem thêm bài: Tài sản là gì nguồn vốn là gì

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo