KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu số S61-DN sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng


Mẫu số S61-DN sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng áp dụng cho các doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp.

Mẫu số S61-DN sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng 

Đơn vị:…………………

Địa chỉ:…………………

Mẫu số S61-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Năm: ................

Chứng từ

Diễn giải

Số tiền thuế GTGT

đã nộp

Số tiền thuế GTGT

phải nộp

Số  hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

1

2

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

Số phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng số phát sinh

 

 

 

 

Số dư cuối kỳ

 

 

 

      - Sổ này có ....... trang, đánh số từ trang 01 đến trang .......

      - Ngày mở sổ: ..............

 

 

Ngày ..... tháng ..... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Sổ này áp dụng cho các doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp.

Xem thêm: Cách hạch toán thuế GTGT

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo