KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2021


Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2021 mẫu 02/UQ-QTT-TNCN dành cho các cá nhân không tự quyết toán thuế mà ủy quyền cho cá nhân tổ chức khác quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2021

 

Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015

 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                          

GIẤY UỶ QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

 

Năm ..........

Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch:…………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

 

Năm ............... tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị  ................................................................................................................. ;

 

 Năm ............... tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………...  .................................................................................................................................... và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

 

 Đề nghị Công ty/đơn vị ................................................................................... ................................................................................(Mã số thuế:………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

......, ngày ....... tháng ....... năm .......

                                        NGƯỜI UỶ QUYỀN

                                     (Ký, ghi rõ họ tên

Trên là mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2021 cho các bạn tham khảo, bạn nào cần tải có thể download: Tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2021

⇒ Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN

Học kế toán online 1 kèm 1 - Học tự làm trên sổ sách doanh nghiệp bạn với kế toán trưởng trên 12 năm kinh nghiệm

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo