KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ năm 2021 mới nhất


Mẫu biên bản đối chiếu công nợ năm 2021 mới nhất và hướng dẫn cách trình bày biên bản này

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ năm 2021 

CÔNG TY .......................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ...............

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày ......  Tháng ...... năm ......
 

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
 

-  Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.
-  Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.
Hôm nay, ngày…. tháng.....năm ......... Tại văn phòng Công ty ....................... , chúng tôi gồm có:
 
1. Bên A (Bên mua): ...............................................................................................
-       Địa chỉ           : ............................................................................................      

-       Điện thoại      :   .....................................      Fax:............................................
-       Đại diện         :   ......................................     Chức vụ: ....................................

2. Bên B (Bên bán): ...............................................................................................
-       Địa chỉ    : ........................................................................................................
-       Điện thoại      : ........................                         Fax:........................................
-       Đại diện         :  ......................                          Chức vụ: ................................

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày ......... đến ngày ................. cụ thể như sau:

1. Đối chiếu công nợ
 

STT

Diễn giải

Số tiền

1

Số dư đầu kỳ

0

2

Số phát sinh tăng trong kỳ

...................

3

Số phát sinh giảm trong kỳ

........................

4

Số dư cuối kỳ

.........................

(Bằng chữ: Năm mươi hai triệu đồng chẵn).
2. Công nợ chi tiết.
- .......................................................................................................................................................
- ....................................................................................................................................................... 
3. Kết luận: Tính đến hết ngày ................ CÔNG TY ................ (bên A ) còn phải thanh toán cho Công ............... (bên B) số tiền là: ................... (Bằng chữ:................................................)
- Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.
 

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên, đóng dấu)

 

Cách viết trình bày mẫu biên bản đối chiếu công nợ năm 2021

1. Bên A (Bên mua): Nhập tên công ty
- Địa chỉ: Nhập địa chỉ chính xác
- Điện thoại: Nhập số điện thoại
- Đại diện: Tên người đại diện
2. Bên B (Bên bán): Nhập tên công ty
- Địa chỉ: Nhập địa chỉ chính xác
- Điện thoại: Nhập số điện thoại
- Đại diện: Tên người đại diện
Sau đó căn cứ vào số sách chứng từ để điền những thông tin cần thiết như trên bảng trên, lưu ý khi lập mẫu biên bản đối chiếu công nợ phải có xác nhận ký tên và đóng dấu của cả hai bên để làm căn cứ sau này
Trên là mẫu biên bản đối chiếu công nợ năm 2021, bạn nào cần thì có thể tải tai: Tại đây

Bài trước: Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Bài liên quanKhóa học kế toán thương mại dịch vụ

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo