KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Cách chuyển đổi từ hạch toán độc lập sang phụ thuộc


Cách chuyển đổi từ hạch toán độc lập sang phụ thuộc và Số liệu của chi nhánh trước khi chuyển sang hạch toán phụ thuộc sẽ xử lý như nào có phải quyết toán thuế không

Một tình huống đặt ra là công ty tôi có chi nhánh hạch toán độc lập, đầu năm có chuyển sang hạch toán phụ thuộc, Tôi chưa biết cách chuyển đổi từ hạch toán độc lập sang phụ thuộc phải thực hiện các bước nào và không rõ số liệu của chi nhánh trước khi chuyển sang hạch toán phụ thuộc sẽ xử lý như nào

Cách chuyển đổi từ hạch toán độc lập sang phụ thuộc

Trình tự chuyển đổi hình thức hạch toán của chi nhánh

Hồ sơ tiến hành thay đổi đăng ký thuế bao gồm:

- Tờ khai điều chỉnh bổ sung theo Mẫu số 08-MST sửa lại thông tin về “ Hình thức hạch toán kế toán kết quả kinh doanh” đã khai báo về Chi nhánh trên Tờ khai đăng ký thuế khi thành lập (Mẫu 01-ĐK-TCT) các bạn có thể tải: Mẫu tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh (bản sao).

- Tờ khai đăng ký thuế ban đầu của chi nhánh.

- Bản sao quyết định của công ty về việc thay đổi hình thức hạch toán của chi nhánh (đối với trường hợp chi nhánh chuyển đổi từ hình thức hạch toán phụ thuộc sang hình thức độc lập).

Số liệu của chi nhánh trước khi chuyển sang hạch toán phụ thuộc sẽ xử lý như nào

Căn cứ vào mức độ phân cấp hạch toán phụ thuộc để xử lý

+ Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc vẫn được phân cấp quản lý, có tổ chức công tác kế tooán riêng và có lập báo cáo tài chính thì công tác kế toán vẫn được thực hiện như trước đó, Tuy nhiên về thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ nộp trên cơ sở tổng hợp toàn công ty, còn thuế GTGT chi nhánh phải kê khai theo quy định hiện hành

+ Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc được phân cấp quản lý ở mức độ thấp hợp, không tổ chức công tác kế toán hoàn chỉnh và không lập báo cáo tài chính thì công ty bạn phải soạn thảo quy chế phân cấp quản lý và hạch toán để chi nhánh thực hiện ghi chép kế toán, tập hợp các chứng từ phát sinh, kê khai thuế GTGT nếu có theo quy định của luật thuế GTGT và định kỳ chuyển về công ty. Trong trường hợp này toàn bộ tài sản và nguồn vốn, nợ phải trả tại chi nhánh được hợp cộng và bảng cân đối kế toán của công ty tại ngày chính thức chi nhánh không còn được hạch toán độc lập. Trong quá trình hợp cộng này kế toán cần phải loại trừ toàn bộ các giáo dịch cấp vốn nội bộ, các khoản phải thu phải trả nội bộ, các khoản doanh thu, chi phí lãi lỗ nội bộ…

Chi nhánh chuyển đổi hình thức hạch toán độc lập sang phụ thuộc có phải quyết toán thuế?

Khi Chi nhánh chuyển đổi hình thức hạch toán độc lập sang phụ thuộc thì Chi nhánh phải quyết toán thuế với cơ quản thuế quản lý trực tiếp đến thời điểm chuyển đổi hình thức hạch toán (quy định tại  khoản 4, Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính).

Khi đó thì các Chi nhánh độc lập phải lập BCTC đến thời điểm chuyển đổi, lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN đến thời điểm chuyển đổi (cụ thể theo hướng dẫn tại mục 3, điều 16 Thông tư 151/2014/T-BTC).

Còn về việc kiểm tra quyết toán thuế TNDN thì cũng theo mục 8 Điều 16 Thông tư 151/2014 thì:

8. Kiểm tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động

8.1. Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc quyết toán nghĩa vụ thuế từ người nộp thuế trong trường hợp chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động trừ các trường hợp quy định tại điểm 8.2 Khoản này.

Chuyển lỗ trong trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập chuyển đổi sang hạch toán phụ thuộc

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11243/BTC-TCT
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Việt Nam Create Medic;
(Đ/c; Lô 303, Đường 7A, KCN Amata Biên Hòa Đồng Nai)
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 6726/VPCP-ĐMDN ngày 30/7/2019 của Văn phòng Chính phủ kèm theo văn bản kiến nghị của Công ty TNHH Việt Nam Create Medic (văn bản số 60/VCM ngày 22/7/2019). Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại Điều 7 và Khoản 3 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định:

“Điều 7. Xác định lỗ và chuyển lỗ

1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế schênh lệch âm (-) về thu nhập tnh thuế chưa bao gồm các khoản lđược kết chuyển từ các năm tớc chuyển sang được xác định theo công thức quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định này.

2. Doanh nghiệp có lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian được chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

3. Lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) sau khi đã thực hiện bù trừ với thu nhập chịu thuế của hoạt động này hoặc bù ltheo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định này rầu còn lỗ và doanh nghiệp có ltừ hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản được chuyển lsang năm sau vào thu nhập tính thuế của hoạt động đó, thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

“Điều 20. Hiệu lực thi hành

3. Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi chủ sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (kể cả tiền phạt nếu có), đồng thời được kế thừa các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (kể cả các khoản lo chưa được kết chuyển) của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, điều kiện chuyển ltheo quy định của pháp luật.”

Như vậy, văn bản pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quy định chuyển lỗ trong trường hợp doanh nghiệp (chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất) và không có quy định chuyển lỗ trong trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập chuyển đổi sang hạch toán phụ thuộc.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty TNHH Việt Nam Create Medic và Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện đúng quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Phòng TM&CN Việt Nam (VCCI);
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC, KK ( TCT);
- Website TCT;
- Lưu VT, TCT (VT CS (3b)).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thế Mạnh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Phân biệt hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc

⇒ Học kế toán thực hành - Trên chứng từ gốc của doanh nghiệp

⇒ Học kế toán online - Dạy thực hành 1 kèm 1 trực tuyến

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo