KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tổng hợp những thuật ngữ kế toán cơ bản nhất đ


Tổng hợp những thuật ngữ kế toán cơ bản nhất đối với bất kỳ kế toán nào cũng cần phải nắm vững

Tổng hợp những thuật ngữ kế toán cơ bản nhất 

1. Số dư đầu kỳ là gì: 
- Số dư đầu kỳ là: Số dư cuối kỳ năm trước chuyển sang. Nếu công ty sử dụng phần mềm từ dữ liệu đã có sẵn từ các năm trước thì chỉ cần thao tác chuyển số dư sang năm nay. Nhưng nếu công ty bắt đầu nhập liệu mới trên phần mềm thì kế toán phải nhập lại số dư cuối kỳ năm ngoài vào làm số dư đầu kỳ năm nay để theo dõi tiếp.
2. Số phát sinh trong kỳ là gì:
- Là số liệu tổng hợp tương ứng bên Nợ và bên Có của tất cả các tài khoản tổng hợp cộng lại dựa trên việc hạch toán các hóa đơn chứng từ trong năm.
3. Số dư cuối kỳ là gì
- Là sau khi lấy Số dư đầu kỳ + số phát sinh tăng - số phát sinh giảm. Số dư cuối kỳ năm nay là số dư đầu kỳ cho năm sau.
4. Hạch toán kế toán là gì:
Chính là ứng dụng cơ sở lý thuyết ghi nợ, ghi có các tài khoản đối ứng  dựa trên các nguyên tắc của kế toán đã học trong nguyên lý kế toán.
5. Báo cáo tài chính là gì, gồm những gì
- Báo cáo tài chính là: Báo cáo tổng hợp 1 năm doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế quản lý (thời gian nộp từ ngày 1/2/N+1 đến 31/03/N+1).
- Báo cáo tài chính gồm;
+ Quyết toán thuế TNDN, 
+ Bảng cân đối tài khoản,
+ Bảng cân đối kế toán,
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,
+ Lưu chuyển tiền tệ,
+ Thuyết minh báo cáo tài chính.
6. Sổ sách kế toán gồm những gì
- Sổ sách kế toán bao gồm: 
+ Số cái các tài khoản tương ứng với bảng cân đối tài khoản
+ Sổ chi tiết các tài khoản như: Sổ chi tiết công nợ phải thu, sổ chi tiết công nợ phải trả, sổ chi tiết các tài khoản như: 152,153, 154, 156, 242, 214, 511, 642, 632
+ Ngoài ra cần các bảng: Bảng phân bổ công cụ dụng cụ, Bảng trích khấu hao tài sản cố định, Bảng tổng hợp nhập -xuất - tồn.
7. Chứng từ kế toán là gì, gồm những gì:
Chứng từ kế toán là các phiếu đi kèm hóa đơn như: phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
8. Kỳ kế toán là gì:
- Kỳ kế toán thuế: Là do bộ tài chính quy định bao gồm kế toán tháng, quý, năm
- Kỳ kế toán nội bộ: Là do chủ doanh nghiệp quy định yêu cầu kế toán nộp báo cáo có thể: Hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
9. Niên độ kế toán, năm tài chính là gì:
Niên là năm: Niên độ kế toán là thời gian là ngày bắt đầu năm tài chính cho đến ngày kết thúc năm tài chính: thường là từ 01/01/N đến 31/12/N
10. Phân biệt giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết
- Kế toán chi tiết là kế toán hàng ngày nhập liệu hóa đơn, chứng từ đầy đủ từng mảng: như kế toán mua hàng, kế toán bán hàng, kế toán vốn bằng tiền, kế toán công nợ...
- Kế toán tổng hợp là kế toán hàng tháng tổng hợp số liệu của kế toán chi tiết để từ đó kiểm tra lên các báo.
11. Doanh thu là gì:
- Doanh thu là khoản thu mà công ty thu về từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ:
Doanh thu = Số lượng x Đơn giá
12. Giá vốn là gì:
Giá vốn = Giá mua +chi phí thu mua
Chi phí thu mua được phân bổ vào giá mua  theo tiêu thức phân bổ sau
Chi phí cho từng mặt hàng = tổng chi phí thu mua / tổng trị giá lô hàng * trị giá từng mặt hàng cần phân bổ
13.Giá thành là gì:
Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp . Nó phản ánh kết quả của việc sử dụng tài sản vật tư, tiền vốn, lao đồng cũng như tính đúng đắn của các biện pháp mà Doanh nghiệp sử dụng nhằm tiets kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm
Giá thành sản phẩm = Chi phí NCTT + chi phí NVLTT + chi phí SXC
14. Chi phí là gì
- Chi phí là khoản chi mà doanh nghiệp bỏ ra để mua hàng hóa dịch vụ, hoặc là tổng chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất tạo nên sản phẩm công trình.
15. Lợi nhuận là gì
Là phần còn lại sau khi lấy doanh thu bán hàng - giá vốn - các khoản chi phí khác liên quan
- Lợi nhuận trước thuế:
Là phần  còn lại sau khi lấy doanh thu bán hàng - giá vốn - các khoản chi phí khác liên quan. Nhưng chưa nhân với thuế suất thuế TNDN hiện hành.  
- Lợi nhuận sau thuế: Là sau khi tính ra được lợi nhuận nhân với % thuế suất thuế TNDN hiện hành.
16. Ngày mở sổ kế toán
- Là ngày đầu tiên được ghi nhận các chứng từ kế toán vào sổ sách kế toán, phần mềm kế toán.
17. Ngày khóa sổ kế toán
- Là ngày cuối cùng của kỳ kế toán trước

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

⇒  Học kế toán thực hành  - Đang có ưu đãi giảm giá 50% học phí

⇒  Học kế toán online - Dạy 1 kèm 1 theo yêu cầu

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo