KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Kế toán là gì - Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp


Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp và chi tiết công việc kế toán của từng vị trí trong doanh nghiệp

Kế toán là gì  ?

Kế toán là quá trình xác định, ghi chép, tổng hợp và báo cáo các thông tin kinh tế cho những người ra quyết định.
Quá trình kế toán được mô tả như sau: Các sự kiện hay giao dịch -> Phân tích và ghi chép -> Các báo cáo tài chính -> Những người sử dụng
Những phương pháp mà một doanh nghiệp sử dụng để ghi chép và tổng hợp thành các báo cáo kế toán định kỳ tạo thành hệ thống kế toán.
 
Kế toán gồm hai bộ phận chính: Kế toán quản trị và kế toán tài chính.
Kế toán tài chính tập trung vào các nhu cầu cụ thể của những người bên ngoài doanh nghiệp, chẳng hạn như các cổ đông, nhà cung cấp hàng hóa, ngân hàng cho vay và các cơ quan quản lý nhà nước.
Kế toán quản trị chỉ nhằm để phục vụ cho những người ra quyết định bên trong công ty, như các nhà quản trị cấp cao, các phòng ban, hiệu trưởng hay trưởng khoa các trường đại học, ban giám đốc bệnh viện và các cấp quản lý trong nội bộ tổ chức. 

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (Kế toán thuế)

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (Kế toán nội bộ)

Ghi nhận NV kinh tế phát sinh

Sử dụng số liệu của kế toán tài chính

Báo cáo tài chính

Báo cáo quản trị

Báo cáo thuế

Không báo cáo thuế

Thực hiện theo thông tư và chuẩn mực của nhà nước

Thực hiện theo quy định của từng doanh nghiệp

Báo cáo cho cơ quan nhà nước, ngân hàng, đối tác

Phục vụ cho ban lãnh đạo doanh nghiệp

 
   

Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Tùy theo từng chức năng mô hình thì công việc kế toán gồm:

tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

Kế toán quỹ (Thủ quỹ): Theo dõi tiền thu, chi tại doanh nghiệp

Kế toán công nợ (Theo dõi công nợ): Theo dõi các khoản nợ phải thu, phải trả

Ví dụ: Như các khoản nợ mà khách hàng còn nợ doanh nghiệp, hoặc công nợ thiếu của nhà cung cấp

Kế toán kho (Theo dõi hàng tồn kho): Là công việc ghi chép số liệu về nhập kho, xuất kho, và lập ra báo cáo xuất - nhập - tồn để theo dõi được số lượng hàng còn trong kho từng chủng lại và tổng hợp cả kho hàng đó

Kế toán tài sản cố định (Theo dõi TSCĐ): Là theo dõi việc mua sắm hoặc xây dựng tài sản cố định, và theo dõi đưa vào các bộ phận sử dụng hoặc theo dõi việc sửa chữa tài sản cố định ví dụ như theo dõi TSCĐ sửa chữa nhỏ hoặc sửa chữa lớn

Kế toán tiền lương (Theo tính và trả lương): Có trách nhiệm tính lương cho nhân viên, tính các khoản phải trả, phụ cấp, hoặc tính lương theo sản phẩm, theo thời gian, tính bảo hiểm cho nhân viên và theo dõi lập ra bảng lương và trả lương cho nhân viên để báo cáo cho kế toán trưởng hoặc giám đốc

Kế toán thuế: Thu thập các Hóa đơn chứng từ đầu ra/ đầu vào làm căn cứ kê khai thuế hàng tháng/quý/quyết toán thuế cuối năm: Báo cáo về thuế GTGT, TNDN, Thuế TNCN, Tình hình sử dụng Hóa đơn. Lập Báo cáo Tài chính cuối năm.

Kế toán bán hàng: Theo dõi doanh thu hàng ngày, hàng tháng khi bán hàng cho khách hàng

Kế toán chi phí và giá thành: Theo dõi các khoản mục chi phí như nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, sản xuất chung để căn cứ lập định mức, tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

Kế toán tổng hợp: Là theo dõi tất cả các phần hành trên để tổng hợp được số liệu lên sổ sách lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

Xem thêm bài: Giáo trình nguyên lý kế toán


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

⇒  Khóa học kế toán cho người chưa biết gì

⇒  Bảng giá các khóa học kế toán thực hành

⇒  Học kế toán online 1 kèm 1

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo