KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Tải mẫu 01/TTS tờ khai thuế cho thuê tài sản 2021


Tải mẫu 01/TTS tờ khai thuế cho thuê tài sản mới nhất năm 2021 ban hành theo thông tư 40/2021/TT-BTC được dùng cho các cá nhân cho thuê nhà, thuê xe ô tô…có trách nhiệm khai trực tiếp với cơ quan thuế và tổ chức khai thay cho các nhân

Mẫu 01/TTS tờ khai thuế cho thuê tài sản

Khi nào thì dùng mẫu 01/TTS tờ khai cho thuê tài sản: Mẫu 01/TTS theo thông tư 40/2021/TT-BTC được dùng bắt đầu từ 1/8/2021

Mẫu 01/TTS tờ khai thuế cho thuê tài sản năm 2021

 

Mẫu số: 01/TTS

(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN

(Áp dụng đối với cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và tổ chức khai thay cho cá nhân)

 

Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế/ Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự: □

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế thay, nộp thuế thay theo pháp luật thuế: 

[01] Kỳ tính thuế:

[01a] Năm ...

[01b] Kỳ thanh toán: từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...

[01c] Tháng ... năm ...

[01d] Quý ... năm ... (Từ tháng .../... đến tháng .../...)

[02] Lần đầu: □ [03] Bổ sung lần thứ: ...

[04] Người nộp thuế: ……………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế: ...................................................

[06] Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………………………...

[07] Điện thoại: .............................. [08] Fax: ...................... [09] Email: ...............................

[10] Số CMND (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam): .....................................................

[11] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt nam): ........................................

[12] Trường hợp cá nhân kinh doanh chưa đăng ký thuế thì khai thêm các thông tin sau:

[12a] Ngày sinh: …/…/…… [12b] Quốc tịch: ........................................

[12c] Số CMND/CCCD: .................... [12c.1] Ngày cấp: ................ [12c.2] Nơi cấp: ..................

Trường hợp cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không có CMND/CCCD tại Việt Nam thì kê khai thông tin tại một trong các thông tin sau:

[12d] Số hộ chiếu: ....................... [12d.1] Ngày cấp: ............ [12d.2] Nơi cấp: ...........................

[12đ] Số giấy thông hành (đối với thương nhân nước ngoài): .......................

[12đ.1] Ngày cấp: ................................... [12đ.2] nơi cấp: .................................

[12e] Số CMND biên giới (đối với thương nhân nước ngoài): ............................

[12e.1] Ngày cấp: ....................................... [12e.2] Nơi cấp: ...............................

[12f] Số Giấy tờ chứng thực cá nhân khác: ...............................................................................

[12f.1] Ngày cấp: .................................... [12f.2] Nơi cấp: ..........................................................

[12g] Nơi đăng ký thường trú: ................................................

[12g.1] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ..............................

[12g.2] Phường/xã/Thị trấn: ...................................................

[12g.3] Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..................

[12g.4] Tỉnh/Thành phố: ..........................................................

[12h] Chỗ ở hiện tại: ...............................................................

[12h.1] Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................................

[12h.2] Phường/xã/Thị trấn: ....................................................

[12h.3] Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .......................................................

[12h.4] Tỉnh/Thành phố: ................................................................................................

[12i] Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu có): Số: ........................................

[12i.1] Ngày cấp: …/…/…… [12i.2] Cơ quan cấp: .........................................................

[12k] Vốn kinh doanh (đồng): ....................................................

[13] Tên đi lý thuế (nếu có): .....................................................................................................

[14] Mã số thuế: 

[15] Hợp đồng đại lý thuế: Số .......................... ngày …/…/……....

[16] Tổ chức khai, nộp thuế thay (nếu có): ............................................................................

[17] Mã số thuế: 

[18] Địa chỉ: …………………………………………………………………………….......................

[19] Điện thoại: ...................... [20] Fax: ........................... [21] Email: ......................................

[22] Văn bản ủy quyền (nếu có): Số ................ ngày ..... tháng ..... năm .................................

 

Đơn vị tin: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Stiền

1

Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ

[23]

 

2

Tổng doanh thu tính thuế

[24]

 

3

Tổng số thuế GTGT phải nộp

[25]

 

4

Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ

[26]

 

5

Tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng (nếu có)

[27]

 

6

Tổng số thuế TNCN phải nộp từ nhận tiền phạt, bồi thường (nếu có)

[28]

 

7

Tổng số thuế TNCN phải nộp [29]=[26]+[28]

[29]

 

(TNCN: Thu nhập cá nhân; GTGT: Giá trị gia tăng)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ................................

Chứng chỉ hành nghề số: .........

………., ngày ... tháng ... năm ..…..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử)

Tải mẫu 01/TTS tờ khai thuế cho thuê tài sản: Tại đây


 

Bài viết liên quan: 

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2021

⇒ Học kế toán thực hành - Thực tế để đi làm

 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo