KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Sơ đồ chữ T tài khoản 131 theo thông tư 133


Sơ đồ chữ T tài khoản 131 theo thông tư 133 và cách hạch toán định khoản các nghiệp vụ liên quan tới tài khoản 131 

Như các bạn đã biết trong sơ đồ chữ T tài khoản 131 theo thông tư 133 sẽ tổng hợp lại cách hạch toán tất cả các nghiệp vụ liên quan tới tài khoản 131. Để hiểu về cách hạch toán bạn cần phải nắm chắc các kiến thức liên quan tới nguyên lý kế toán và chế độ kế toán được tổng hợp theo thông tư 133

I/ Sơ đồ chữ T tài khoản 131 theo thông tư 133

sơ đồ chữ T tài khoản 131 theo thông tư 200

Bạn chưa biết gì thì cần dk: Học kế toán cho người chưa biết gì

II/ Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng

Bên Nợ:
- Số tiền phải thu của khách hàng phát sinh trong kỳ khi bán sản phẩm, hàng hóa, BĐSĐT, TSCĐ, dịch vụ, các khoản đầu tư tài chính;
- Số tiền thừa trả lại cho khách hàng;
- Đánh giá lại các khoản phải thu của khách hàng là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập BCTC (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán). 
Bên Có:
- Số tiền khách hàng đã trả nợ;
- Số tiền đã nhận ứng trước, trả trước của khách hàng;
- Khoản giảm giá hàng bán trừ vào nợ phải thu của khách hàng;
- Doanh thu của số hàng đã bán bị người mua trả lại (có thuế GTGT hoặc không có thuế GTGT); 
- Số tiền chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại cho người mua;
- Đánh giá lại các khoản phải thu của khách hàng là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập BCTC (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán).
Số dư bên Nợ:
Số tiền còn phải thu của khách hàng.
Tài khoản này có thể có số dư bên Có: Số dư bên Có phản ánh số tiền nhận trước hoặc số đã thu nhiều hơn số phải thu của khách hàng chi tiết theo từng đối tượng cụ thể. Khi lập Báo cáo tình hình tài chính, phải lấy số dư chi tiết theo từng đối tượng phải thu của tài khoản này để ghi cả hai chỉ tiêu bên "Tài sản" và bên "Nguồn vốn".
Xem các tài khoản khác tại: Bảng hệ thống tài khoản theo thông tư 133

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo