KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ năm 2021


Mẫu hợp đồng lao động song ngữ năm 2021 bao gồm cả tiếng việt và tiếng anh dành cho các công ty có người lao động nước ngoài hoặc những công ty vốn đầu tư nước ngoài, mẫu hợp đồng lao động song ngữ này có thể dùng chung cho đối tượng lao động cố định hoặc đối tượng lao động thời vụ

Mẫu hợp đồng lao động song ngữ năm 2021 như sau

CÔNG TY ...........................                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

............................................                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: VL-.../LTD.                                                      THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

                  Independence – Freedom – Happiness

***********

      HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

     LABOR CONTRACT

 

Được ban hành theo Thông tư số ../20...../TT-BLĐTBXH ngày ...... tháng ..... năm 20...... của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội

 Issued under the Circular No....../20....../TT-BLDTBXH dated ..... September 20.... of the Ministry of Labor, Invalid and Social Affairs

Chúng tôi, một bên là: Ông/Bà ............................................

We are, from one side: Mr/Ms. ................................................

Chức vụ: Giám đốc

Position: Director

Đại diện cho: Công ty TNHH...............................................

On behalf of: ...........................................................Co., Ltd.

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Address: Ngoc Hoi Industrial Zone, Thanh Tri District, Hanoi City

Tel: 04...............................    Fax:  04 ................................

Và một bên là: .............................................................................

And from other side:

Ngày sinh: ..../.../......

Date of birth:

Trình độ:                             Chuyên môn:

Degree:                                   Profession:

Địa chỉ: .........................................................................................

Home address:

CMND số: ................................Cấp ngày: .../.../.......Tại:...........

ID card no #:                         Issue date:                                Issue at:

Sổ lao động số (nếu có):

Labor book no (If any)

Điện thoại:

Tel:

 

Đồng ý ký hợp đồng lao động này (Hợp đồng) với những điều khoản và điều kiện như sau:

Agreed to sign this labor contract (the “Contract”) with the following terms and conditions:

 

Điều 1: Điều khoản và công việc trong Hợp đồng

Article 1: Term and job in labor contract

1.1. Loại Hợp đồng:                      Xác định thời hạn, tính từ   ....../.../20.....   đến: ../.../20......

Kind of Contract:                               Limited, commencing on                             to:

Người sử dụng lao động có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn nêu trên nếu người lao động không đáp ứng yêu cầu công việc.

The Employer holds the right to terminate the Contract if the Empolyee does not satisfy the requirement of work.

1.2. Địa điểm làm việc:     Công ty TNHH .......................

Working place: ............... Co., Ltd.

1.3. Chức vụ/chức danh chuyên môn: Công nhân      Bộ phận: Production

             

Position/Profession:                                                             Department:

1.4. Mô tả công việc:   Các công việc theo sự phân công của lãnh đạo Công ty.

     Job description:     All tasks as assigned by the company's management

 

Điều 2: Thời gian làm việc

Article 2: Working Hour

Thời giờ làm việc: Theo thời gian biểu do Công ty quy định.

Working time: Follow the working times regulated by the Company

 

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của Người lao động

Article 3: Obligations, right and benefit of the Employee

3.1. Quyền lợi của người lao động

Right and benefits of the Employee

Đồng phục: Được trang bị đồng phục và bảo hộ lao động

Uniform: Provided with uniform and labor safety facility

Phương tiện đi lại: Theo quy định của Công ty

Mean of Transportation: As regulated by the Company

Lương tháng:                   

Monthly salary:                    

 - Lương cơ bản: 53.50 USD  tương đương 863,000 VNĐ

- Basic salary:

 - Phụ cấp trách nhiệm:         USD

- Executive allowance:

 - Tổng lương: 53.50 USD  tương đương 863,000 VNĐ

- Total:

Hình thức trả lương: Lương được tính và được thanh toán bằng chuyển khoản/tiền mặt vào ngày 5 của tháng kế tiếp.

Method of Payment: Salary to be calculated and  paid on the fifth of the following month by Bank transfer/in cash.

 

Tăng lương: Theo Quy định của Công ty

Salary Increment: According to the Company’s Policies

Thưởng: Theo quy định của Công ty

Bonus: According to the Company’s Policies

Đào tạo: Theo chương trình và kế hoạch của Công ty.

Training: According to the training schedule and plan arranged by the Company.

Chế độ nghỉ ngơi: Theo quy định của Công ty và pháp luật về lao động hiện hành.

Time of Rest: According to the Company's Labor Regulation and current labor regulations.

Bảo hiểm xã hội và y tế: Người lao động được đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đúng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

Social & health insurance: Social and health insurance of the Employee will be paid in accordance with the regulations on insurance.

3.2. Nghĩa vụ của người lao động

Obligations of the Employee

- Hoàn thành công việc mình đảm trách nêu trong Hợp đồng, chấp hành lệnh điều hành sản xuất kinh doanh, bảo vệ tài sản của Công ty và sẽ chịu trách nhiệm bồi thường những tài sản bị hư hỏng do vô ý, bất cẩn hay cẩu thả hoặc bị mất cắp khi chuyển giao.

- Fulfill the Job undertaken in this contract, to comply with production and business orders, protect the properties of the Company and shall compensate for damage or loss properties incurred by the Company due to carelessness, negligence or stolen.

- Nghiêm túc tuân thủ và tôn trọng thời hạn và các cam kết trong hợp đồng. Bồi thường cho Công ty các chi phí đào tạo và/hoặc các cam kết trách nhiệm bằng tiền nêu trong Hợp đồng này hoặc trong quy định của Công ty trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn mà không được sự đồng ý của lãnh đạo Công ty.

- Strictly follow and respect the term of and commiment in the Labor contract. Compensate to the Company all training espenses and/or monetary commitment mentioned in the Labor contract and/or in labor regulations of the Company in the case the Employee intentionally terminate the Labor contracr without approval of the director of the Company.

- Nghiêm túc tuân thủ và tôn trọng các yêu cầu của lãnh đạo, các nội quy và quy định của Công ty.

- Strictly follow the instruction of management level, rules and regulations in the Company

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Người sử dụng lao động

Article 4: Obligations and rights of the Employer

4.1. Nghĩa vụ của Người sử dụng lao động

Obligations of the Employer

- Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ các điều đã cam kết trong hợp đồng;

- Ensure the work and completely fulfill all the commitment in the Contract.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Hợp đồng.

- Duly and in time settle all the rights and obligations to the Employee in accordance with the Contract.

4.2. Quyền hạn của người sử dụng lao động

Rights of the Employer

- Có quyền đình chỉ hoặc áp dụng hình thức kỷ luật theo Luật lao động và Nội quy lao động hoặc chấm dứt Hợp đồng đối với Người lao động vi phạm nội quy, quy định của Công ty hoặc không đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe cũng như chuyên môn.

- Has the right to suspend or apply disciplinary measures according to labor law and regulations or terminate the contract of the Empolyees who has violated the regulations, rule of the Company or the health and ability could not meet the requirement of work..

- Người sử dụng lao động có quyền điều chuyển Người lao động sang nơi làm việc khác mà Người sử dụng lao động điều hành hoặc làm chủ theo quy định của pháp luật.

- Employer reserves the right to transfer the Employee to other property which is owned or managed by the Employer in accordance to the law and regulations.

Điều 5: Điều khoản chung

Article 5: General provisions

5.1. Hợp đồng này được làm và ký ngày: ../.../20........ tại Hà Nội

This contract is made and signed on:                                    in Hanoi City

5.2. Hợp đồng này được làm thành 2 bản, Người sử dụng lao động giữ 1 bản và Người lao động giữ 1 bản.

This Contract is made in 2 copies, 1 copies will be kept by the Employer and 1 copy to be kept by the Employee.

Người sử dụng lao động                                                Người lao động

  Employer                                                                               Employee

....................................................                                            ..............................................

    Giám đốc

    Director


Tải mẫu hợp đồng lao động song ngữ năm 2021: Tại đây


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Mẫu hợp đồng lao động chuẩn - Tiếng việt dành cho người lao động tại Việt Nam

⇒ Mẫu bảng lương mới nhất - Gồm cả công thức tính thuế TNCN

⇒ Học kế toán thực hành - Dạy theo nhóm 2-5 người trực tiếp

⇒ Học kế toán online - Dạy 1 kèm 1 theo yêu cầu trực tuyến

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo