KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200 mẫu 04-LĐTL


Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200 mẫu 04-LĐTL mới nhất năm 2021 ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200 mẫu 04-LĐTL

Đơn vị:...........

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Mẫu số: 04 - LĐTL

Bộ phận: .......

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=========&=========

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

 GIẤY ĐI ĐƯỜNG

 

 

 

Số: .........................

Cấp cho:.............................................................................................................

Chức vụ: :...........................................................................................................

Được cử đi công tác tại: :...................................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số........ ngày........ tháng........ năm........

Từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày...... tháng...... năm.............................

                                                                    Ngày...... tháng...... năm......

                                                                                        Người duyệt

                                                                                  (Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương...........................đ

Công tác phí.................đ

Cộng.............................đ

 

 

Nơi đi

 

Ngày

 

Phương

 

Độ dài

 

Số ngày

 

Lý do

 

Chứng nhận

 

Nơi đến

 

tiện

chặng

công

lưu trú

của cơ quan

 

 

 

sử dụng

đường

tác

(Ký tên, đóng dấu)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đi...

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đến...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đi...

 

 

 

 

 

 

 

Nơi đến...

 

 

 

 

 

 

 

- Vé người.........................................vé

 

x......................đ = .............................đ

- Vé cước ......................................... vé

x......................đ = .............................đ

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại....... vé

x......................đ = .............................đ

- Phòng nghỉ......................................vé

x......................đ = .............................đ

1- Phụ cấp đi đường: cộng.............................................đ

2- Phụ cấp lưu trú:

 

Tổng cộng ngày công tác:..............................................đ

 

Ngày ... tháng ... năm ...

Duyệt

 

Số tiền được thanh toán là:..........................

Người đi công tác

Phụ trách bộ phận

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Bài viết trước: Mẫu bảng thanh toán lương theo thông tư 200

Bài viết liên quan: Mẫu bảng lương mới nhất 2021

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo