KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu biên bản bàn giao công việc kế toán năm 2021


Mẫu biên bản bàn giao công việc kế toán năm 2021 dành cho các bạn kế toán khi tiếp nhận công việc kế toán tại doanh nghiệp phải nhận sổ sách kế toán từ các kế toán cũ

Như các bạn đã biết theo kinh nghiệm đi làm tại các doanh nghiệp, khi tiếp nhận sổ sách kế toán từ các kế toán cũ nếu bạn mới vào làm tại các doanh nghiệp lời khuyên là các bạn nên lập mẫu biên bản bàn giao công việc kế toán để tránh những rắc rối sau này khi đi quyết toán thuế khi không biết trách nhiệm sẽ thuộc về ai, ai là người làm sổ sách phần nào sẽ phải chịu trách nhiệm về phần đó và có trách nhiệm đi giải trình cho doanh nghiệp. Do vậy các bạn có thể tham khảo mẫu biên bản bàn giao sổ sách kế toán sau để làm nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG TÁC KẾ TOÁN

 

Hôm nay, vào lúc ………. h, ngày …….. tháng ……… năm …….; tại 622 Minh Khai bà Vũ Thị Minh gửi hồ sơ kế toán qua xe khách biển số:…….

Chúng tôi gồm có:

I.BÊN GIAO

- Bà: Vũ Thị Minh

- SĐT: 0913566222

Chức vụ: Kế toán

II.BÊN NHẬN

- Bà: Vũ Phương Hà

- SĐT: 0912222666

Chức vụ: Kế toán

III.CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA BÀN GIAO GỒM CÓ:

- Ông: Lê Hải Hà

Chức vụ: Giám Đốc

- Bà: Vũ Thị Minh 

Chức vụ: Kế toán cũ

- Bà: Vũ Phương Hà

Chức vụ: Kế toán mới

A. Sau khi xem xét chúng tôi thống nhất bàn giao công tác kế toán, gồm các nội dung sau:

- Bàn giao chứng từ năm 2018 trở về trước.

- Bàn giao về tài sản, tiền quỹ của DN

- Bàn giao số liệu về các khoản nợ phải thu, phải trả của từng đối tượng

- Sổ sách kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đến thời điểm bàn giao năm 2019

- Chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các tài liệu có liên quan

- Bàn giao số liệu và tình hình thu chi của từng quỹ.

Bà Vũ Thị Lý có trách nhiệm bàn giao toàn bộ chứng từ, sổ sách bản cứng, file mềm có liên quan đến công tác quyết toán từ thời điểm 01/06/2019 trở về trước.

B. Nội dung bàn giao chi tiết như sau:

1. Bàn giao sổ sách kế toán ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh năm 2018 trở về trước:

– Bà Vũ Thị Minh đã bàn giao lại toàn chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính cho Ông Lê Hải Hà, Chức vụ: Giám đốc có trách nhiệm tiếp nhận và lưu giữ.

2. Hệ thống các loại báo cáo như:

2.1.  Báo cáo thuế:

* Hóa đơn mua vào, bán ra, bảng kê kèm theo

- Tờ khai thuế GTGT Quý I năm 2019 gồm có:

HĐ đầu vào:

+ Số lượng HĐ:…………………

 

+ Giá trị trước thuế:……………..

 

+ Thuế GTGT 10%:…………….

 

+ Giá trị sau thuế:……………….

HĐ đầu ra:

+ Số lượng HĐ:…………………

 

+ Giá trị trước thuế:……………..

 

+ Thuế GTGT 10%:…………….

 

+ Giá trị sau thuế:……………….

- Tờ khai thuế GTGT Quý II năm 2019 gồm có:

HĐ đầu vào:

+ Số lượng HĐ:…………………

 

+ Giá trị trước thuế:……………..

 

+ Thuế GTGT 10%:…………….

 

+ Giá trị sau thuế:……………….

HĐ đầu ra:

+ Số lượng HĐ:…………………

 

+ Giá trị trước thuế:……………..

 

+ Thuế GTGT 10%:…………….

 

+ Giá trị sau thuế:……………….

- Tờ khai nộp thuế TNDN, thuế Môn bài... theo tháng, quý,năm….

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn...

+ BC tình hình sử dụng hóa đơn quý I từ số …. Đến số….

+ BC tình hình sử dụng hóa đơn quý II từ số …. Đến số….

2.2.Các hóa đơn, chứng từ kế toán

+ Các phiếu thu, chi, phiếu xuất kho, nhập kho...

2.3.Các giấy tờ liên quan đến ngân hàng như:

+ Sổ phụ ngân hàng

+ Báo nợ, báo có, ủy nhiệm chi...

+ Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt...

2.4. Các loại hợp đồng mua bán, phụ lục hợp đồng, hợp đồng thuê nhà, máy móc...

2.5.Bộ hồ sơ nhân sự năm 2019

+ Hợp đồng lao động :…………

+ Thang bảng lương :………….

+ Quy chế lương thưởng :………

+ Bảng thanh toán tiền lương :……..

+ Hồ sơ bảo hiểm:…………………

3. Hệ thống chứng từ, sổ sách 2019:

3.1 Hồ sơ liên quan đến công tác thực hiện thu, chi ngân sách, các quỹ và tài chính khác năm 2019 :

– Sổ Tài sản cố định, CCDC ,biên bản kiểm kê và các quyết định ghi tăng, ghi giảm TSCĐ, CCDC:……………….

– Báo cáo thu, chi, bảng đối chiếu tài khoản tiền gửi từ tháng 01/2019 đến tháng 06/2019:……………………..

3.2 Số dư đầu kỳ các tài khoản năm 2019

– Số kết dư năm 2018  chuyển qua (Kèm theo bảng chi tiết số chuyển qua, số đã sử dụng đến thời điểm bàn giao, số còn lại).

– Số dư tài khoản ngân hàng (chi tiết từng ngân hàng) đến thời điểm bàn giao:…………………

– Tồn quỹ tiền mặt tại DN đến thời điểm bàn giao:………………

3.3. Phần mềm kế toán

- Phần mềm kế toán: ……………………………

- Chữ ký số: số lượng ……………, Mật khẩu chữ ký số:...........................

3.4.Bàn giao số liệu về các khoản nợ phải thu, phải trả của từng đối tượng

3.4.1 Các khoản phải thu: (trường hợp còn phải thu ghi rõ số tiền và nội dung thu)…………………………………………………………………………………………

3.4.2 Các khoản phải trả: (trường hợp còn thiếu chưa có hóa đơn ghi rõ số tiền và nội dung trả) ...........................................................................................

3.5.Bàn giao số liệu hàng tồn kho:

- Xăng A92:

+ Số lượng tồn:………..

 

+ Đơn giá:…………….

 

+ Giá trị tồn kho:………….

- Xăng E5 Ron 92:

+ Số lượng tồn:………..

 

+ Đơn giá:…………….

 

+ Giá trị tồn kho:………….

- Xăng Ron 95:   

+ Số lượng tồn:………..

 

+ Đơn giá:…………….

 

+ Giá trị tồn kho:………….

- Dầu DO 0.05:   

+ Số lượng tồn:………..

 

+ Đơn giá:…………….

 

+ Giá trị tồn kho:………….

- Dầu DO 0.001S:

+ Số lượng tồn:………..

 

+ Đơn giá:…………….

 

+ Giá trị tồn kho:………….

……………………………………

4.Các nội dung khác

……………………………………

5. Trách nhiệm các bên:

– Phần thực hiện thu, chi từ, sổ sách kế toán từ ngày 30/06/2019 trở về trước thuộc trách nhiệm của bà Vũ Thị Minh

– Phần thực hiện thu, chi từ, sổ sách kế toán từ ngày 01/07/2019 trở về sau thuộc trách nhiệm của bà Vũ phương Hà

Công tác bàn giao kết thúc lúc ….. h cùng ngày; Biên bản bàn giao này có … trang, từ trang 1 đến trang …., biên bản được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau: Bên bàn giao 01 bản, bên nhận bàn giao 01 bản, Chủ tài khoản nhận 01 bản; các thành viên tham gia bàn giao tự đọc thống nhất các nội dung như trên và cùng ký tên dưới đây./.

Bên bàn giao

Ký và xác nhận

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Minh

Bên nhận bàn giao

Ký và xác nhận

 

 

 

 

 

 

Vũ Phương Hà

 

XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP

Ký, ghi rõ họ tên

 

Lê Hải Hà

Trên là mẫu biên bản bàn giao công việc kế toán các bạn cần tải có thể tải tại: Tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Học kế toán thực hành - Chuyên sâu về lập BCTC và quyết toán thuế 

⇒ Gia sư dạy kế toán tại nhà - 1 kèm 1 theo yêu cầu trên toàn quốc

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo