KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu bảng kê số 3 theo thông tư 200


Mẫu bảng kê số 3 theo thông tư 200 Mẫu số S04b3-DN Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

Mẫu bảng kê số 3 theo thông tư 200

mẫu bảng kê số 3 theo thông tư 200

Cách viết Mẫu bảng kê số 3 theo thông tư 200 Mẫu số S04b3-DN

Dùng để tính giá thành thực tế nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ. Bảng kê số 3 chỉ sử dụng ở doanh nghiệp có sử dụng giá hạch toán trong hạch toán chi tiết vật liệu. Phương pháp lập Bảng kê số 3 phải căn cứ vào:

+ NKCT số 5 phần ghi Có TK 331, Nợ các TK 152, 153.

+ NKCT số 6 phần ghi Có TK 151, Nợ các TK 152, 153.

+ NKCT số 2 phần ghi Có TK 112, Nợ các TK 152, 153.

+ NKCT số 1 phần ghi Có TK 111, Nợ các TK 152, 153.

+ NKCT số 7 ...

Bảng kê số 3 gồm phần tổng hợp giá trị nguyên liệu, vật liệu nhập kho và phần chênh lệch giữa giá thực tế và giá hạch toán.

Hệ số chênh lệch giá nguyên liệu, vật liệu được xác định bằng công thức:

Hệ số

chênh lệch giá

 

Giá thực tế vật liệu

tồn kho đầu kỳ

+

Giá thực tế vật liệu

nhập kho trong kỳ

=

 

 

 

Giá hạch toán vật liệu

 tồn kho đầu kỳ

+

Giá hạch toán vật liệu

nhập kho trong kỳ

Giá trị nguyên liệu, vật liệu xuất dùng trong tháng sẽ được xác định bằng (=) giá trị nguyên liệu, vật liệu xuất kho theo giá hạch toán (ở Bảng phân bổ số 2 - Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ) nhân (x) với hệ số chênh lệch trên Bảng kê số 3.

Xem bài tiếp: Mẫu bảng kê số 4 theo thông tư 200

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo