KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Mẫu bảng chấm công thông tư 200 mẫu 01a - LĐTL


Mẫu bảng chấm công thông tư 200 mẫu 01a - LĐTL Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

Mẫu bảng chấm công thông tư 200 mẫu 01a - LĐTL

Đơn vị : .................

 

Mẫu số: 01a - LĐTL

Bộ phận : ..............

 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

 

               Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng ....năm......

 

 

 

 

Ngày trong tháng

Quy ra công

 

STT

 

Họ và tên

Ngạch bậc lương hoặc cấp bậc

chức vụ

 

1

 

2

 

3

 

...

 

31

Số công hưởng lương

sản phẩm

Số công hưởng lương

thời gian

Số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng 100% lương

Số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng ....% lương

Số công hưởng BHXH

A

B

C

1

2

3

....

31

32

33

34

35

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ... tháng ... năm...

Người chấm công  Phụ trách bộ phận                   Người duyệt          

   (Ký, họ tên)                 (Ký, họ tên)                                                           (Ký, họ tên)  

 

Ký hiệu chấm công:

- Lương SP:       SP             - Nghỉ phép:                           P         

- Lương thời gian:                +                                                        - Hội nghị, học tập:                H

- Ốm, điều dưỡng:               Ô                                                        - Nghỉ bù:                               NB

- Con ốm:                            Cô             - Nghỉ không lương:              KL

- Thai sản:                           TS                                                       - Ngừng việc:                         N

- Tai nạn:                             T                                                         - Lao động nghĩa vụ:             LĐ

 

 

Bài trước:

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ thẹo thông tư 200

Bài liên quan:

⇒ Mẫu bảng lương trên Excel

⇒ Học kế toán online - 1 giảng viên kèm 1 học viên theo yêu cầu

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo