KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200


Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200 và hướng dẫn cách viết mẫu số 10-LĐTL Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn. Chứng từ này là cơ sở để ghi sổ kế toán về các khoản trích nộp theo lương.

Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200 mẫu 10 - LĐTL

bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200q

Cách viết bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200 mẫu 10 - LĐTL

Ta có bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200 như sau:

Đơn vị:...................

 

Mẫu số 10 - LĐTL

Bộ phận:................

 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

 

                Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

Tháng.... năm...

Đơn vị tính:.........

 

 

STT

Số tháng trích BHXH, BHYT, BHTN,

KPCĐ

Tổng quỹ lương trích BHXH, BHYT, BHTN,  KPCĐ

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Kinh phí công đoàn

 

Tổng số

Trong đó:

 

Tổng số

Trong đó:

Số phải nộp công đoàn cấp trên

Số được để lại chi tại đơn vị

Trích vào chi phí

Trừ vào

 lương

Trích vào chi phí

Trừ vào

 lương

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Ngày... tháng... năm ...

                     Người lập bảng                                          Kế toán trưởng                                                                       Giám đốc

                           (Ký, họ tên)                                                (Ký, họ tên)                                                                          (Ký, họ tên)

 
 

Phương pháp và trách nhiệm ghi bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận trích nộp các khoản theo lương.
- Cột A: Ghi số thứ tự. 
- Cột B: Ghi số tháng trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn áp dụng trong trường hợp kê khai theo quý.
- Cột 1: Ghi tổng quỹ lương dùng làm cơ sở để trích lập BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn.
- Cột 2, 3, 4: Ghi tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp và trong đó chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động.
- Cột 5, 6, 7: Ghi tổng số tiền kinh phí công đoàn phải nộp và chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động.
- Cột 8: Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị phải nộp cấp trên.
- Cột 9: Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị được để lại chi tại đơn vị.
Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200 được lập thành 2 bản. Bảng kê trích nộp theo lương sau khi lập xong phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của người lập, kế toán trưởng, giám đốc.

Bài viết trước: Mẫu bảng thanh toán lương theo thông tư 200

Bài liên quan:

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo