KẾ TOÁN THỰC TẾ - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN


lớp học kế toán thực hành

dịch vụ kế toán thuế

học kế toán online

khóa học gia sư kế toán

Công văn 4702/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân


Công văn 4702/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4702/TCT-DNNCN          

Loại văn bản: Công văn

Nơi ban hành: Tổng cục Thuế

Người ký: Nguyễn Duy Minh

Ngày ban hành: 18/11/2019

Ngày hiệu lực: 18/11/2019

công văn 4702/TCT năm 2019 về chính sách thuế tncn

Nội dung công văn 4702/TCT-DNNCN năm 2019 :

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4702/TCT-DNNCN
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 4754/CT-HKDCN ngày 24/9/2019 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về việc chậm nộp thuế TNCN của Công ty cổ phần Việt Nam Mộc Bài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế có hiệu lực từ ngày 10/7/2018 (thay thế Nghị định số 29/2008/NĐ-CP). Nghị định số 82/2018/NĐ-CP không quy định giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu Kinh tế. Quy định này là phù hợp với quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Tại Khoản 1, Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“Trường hợp được gia hạn nộp thuế

a) Bị thiệt hại vật cht gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bng tiền như: máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, không phải do nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật.

b) Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thm quyn làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.

c) Chưa được thanh toán vn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước.

d) Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác”.

Trích dẫn Khoản 1, Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013

Điều 31. Gia hạn nộp thuế

1. Trường hợp được gia hạn nộp thuế

a) Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hoá, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, không phải do nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật.

Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014) như sau:
...
5. Sửa đổi, bổ sung điểm a ... Khoản 1 Điều 31 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 21 Thông tư 151/2014/TT-BTC) như sau:

“1. Sửa đổi, bổ sung điểm a ... Khoản 1 Điều 31 như sau:

“a) Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hoá, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, không phải do nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật. Những trường hợp được coi là tai nạn bất ngờ bao gồm: tai nạn giao thông; tai nạn lao động; mắc bệnh hiểm nghèo; bị dịch bệnh truyền nhiễm vào thời gian và tại những vùng mà cơ quan có thẩm quyền đã công bố có dịch bệnh truyền nhiễm; các trường hợp bất khả kháng khác.

Danh mục về bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật”.


Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 21 Thông tư 151/2014/TT-BTC

Điều 21. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

1. Bổ sung điểm a...Khoản 1 Điều 31 như sau:

“a) Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hoá, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

Tại Khoản 1, Điều 35 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 nói trên quy định:

“Người nộp thuế phải nộp tin chậm nộp theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này có quyn đnghị min tin chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác”.

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty cổ phần Việt Nam Mộc Bài không thuộc diện được xem xét gia hạn nộp thuế cũng như không thuộc đối tượng được miễn tiền phạt chậm nộp, Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN cho cá nhân làm việc tại khu kinh tế theo quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh biết./.

Trích dẫn Khoản 1, Điều 35 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013

Điều 35. Miễn tiền chậm nộp tiền thuế và thẩm quyền miễn tiền chậm nộp tiền thuế

1. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác.

Danh mục về bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần Việt Nam Mộc Bài
- Vụ PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 


 

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo