dạy kế toán


Mẫu biểu văn bản theo thông tư 200
Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành mẫu 05 - LĐTLtheo thông tư 200 ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200

Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200

Mẫu giấy đi đường theo thông tư 200 mẫu 04-LĐTL mới nhất năm 2021 ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Mẫu bảng chấm công thông tư 200 mẫu 01a - LĐTL

Mẫu bảng chấm công thông tư 200 mẫu 01a - LĐTL

Mẫu bảng chấm công thông tư 200 mẫu 01a - LĐTL Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thông tư 200

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thông tư 200

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thông tư 200 Mẫu số B02 – DN Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán theo thông tư 200

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán theo thông tư 200

Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán là mẫu 09-LĐTL ban hành theo thông tư 200
Mẫu biên bản đối chiếu công nợ năm 2021

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ năm 2021

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ năm 2021 mới nhất và hướng dẫn cách trình bày biên bản này
Mẫu hợp đồng giao khoán theo thông tư 200

Mẫu hợp đồng giao khoán theo thông tư 200

Mẫu hợp đồng giao khoán theo thông tư 200 là mẫu 08 - LĐTL Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo thông tư 200 là mẫu 07 - LĐTL dùng cho thuê nhân công hoặc thuê khoán việc
Bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ

Bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ

Bảng thanh toán tiền lương làm thêm giờ theo thông tư 200 là mẫu 06 - LĐTL ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Mẫu bảng thanh toán lương theo thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán lương theo thông tư 200

Mẫu bảng thanh toán lương theo thông tư 200 mẫu số 02 - LĐTL ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 200

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 200

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo thông tư 200 mẫu số 01b - LĐTL Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200 mẫu B03 -DN theo phương pháp trực tiếp và theo phương pháp gián tiếp
Mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Mẫu bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 đối với doanh nghiệp hoạt động liên tục mẫu số B01-DN và đối với doanh nghiệp không hoạt động liên tục mẫu
Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo thông tư 200 và hướng dẫn cách viết mẫu số 10-LĐTL Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
0972.868.960