dạy kế toán


Kế toán tài sản cố định – CCDC
Cách hạch toán tài sản cố định thuê tài chính

Cách hạch toán tài sản cố định thuê tài chính

Cách hạch toán tài sản cố định thuê tài chính và phương pháp định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Cách hạch toán tài sản cố định thuê hoạt động

Cách hạch toán tài sản cố định thuê hoạt động

Cách hạch toán tài sản cố định thuê hoạt động và phương pháp định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan tới việc thuê hoạt động và cho thuê hoạt động
Cách hạch toán sửa chữa tài sản cố định

Cách hạch toán sửa chữa tài sản cố định

Hướng dẫn cách hạch toán sửa chữa tài sản cố định và ví dụ áp dụng khi sửa chữa tài sản cố định nhỏ, sửa chữa tài sản cố định lớn
Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định và hướng dẫn cách hạch toán kế toán trích khấu hao tài sản cố định
Cách hạch toán giảm tài sản cố định

Cách hạch toán giảm tài sản cố định

Cách hạch toán giảm tài sản cố định các bút toán định khoản các nghiệp vụ liên quan đến giảm TSCĐ theo thông tư 133 và thông tư 200
Cách hạch toán tăng tài sản cố định

Cách hạch toán tăng tài sản cố định

Hướng dẫn cách hạch toán tăng tài sản cố định các bút toán định khoản nghiệp vụ kế toán thực tế áp dụng theo thông tư 133 và thông tư 200
Khung trích khấu hao tài sản cố định mới nhất

Khung trích khấu hao tài sản cố định mới nhất

Khung trích khấu hao tài sản cố định mới nhất năm 2020 áp dụng theo thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính
Cách hạch toán tài sản cố định nhập khẩu

Cách hạch toán tài sản cố định nhập khẩu

Hướng dẫn cách hạch toán tài sản cố định nhập khẩu từ nước ngoài về bao gồm các bước định khoản hạch toán từ a đến z
Mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định trên excel

Mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định trên excel

Mẫu bảng trích khấu hao tài sản cố định trên excel và hướng dẫn cách lập bảng trích khấu hao tài sản cố định
Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định

Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định

Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định và cách định khoản hạch toán TSCĐ khi mua sắm sửa chữa thanh lý
0972.868.960